38. Нарастваща значимост и роля на международните неправителствени организации

Значимостта и ролята на Международните неправителствени организации /МНПО/ относно защитата на правата на човека непрекъснато нараства, главно защото те не са обвързани и не са под влияние на държавите.
Авторитетът на Международните правителствени организации /ООН и др. универсални и регионални/ намалява, тъй като те изразяват интересите преди всичко на богатите и силните държави /които по правило имат специални права при определяне на тяхната политика, като например правото на вето и т.н./ и преди всичко на тези, които не управляват поради което правата на човека е икономически неизгодно да се защитават изцяло.
Международната общност цени и подкрепя ролята и дейността на неправителствените организации за защита правата на човека. Те допринасят значително за реализирането на програмите на ООН за човешките права. Неправителствените организации са уникален източник на информация; те подготвят изработването и определянето на нови международни стандарти; борят се за компенсирането на страданията на жертвите от злоупотребата на човешките права; играят важна роля при обучението и образованието за правата на човека, особено на неформално равнище. Много неправителствени организации, както национални, така и международни, са изключително активни в областта на правата на човека. Една от най-известните е създадената през 1961 г. Международна амнистия. Символът на тази организация - пламтяща свещ, увита в пръстен от бодлива тел - вече е широко известен по света. За заслугите си и неуморната си дейност за защита на свободата на словото, религията и убежденията за освобождаване на политическите затворници и за борбата срещу изтезанията и дискриминацията, Международната амнистия беше удостоена с Нобелова награда през 1977 г.
Световната конференция по правата на човека /1993/ отбеляза важната роля на неправителствените организации за зачитането на всички човешки права и за разширяването на хуманитарните дейности на националното, регионално и международно равнище. Конференцията високо оцени приноса на неправителствените организации за популяризирането на правата на човека, за организирането на обучение по правата на човека, за извършените научни изследвания в тази област.
През 1993 г. около 1300 МНПО взеха участие във Виенската световна конференция за правата на човека. В Декларацията, приета на Форума на хилядолетието, в който участват над 1000 неправителствени организации от над 100 страни през май 2000 г. се съдържат важни препоръки към ООН, към правителствата и към неправителствения сектор за работа по защитата на правата на човека. За неправителствените организации се препоръчва:
Да оказват натиск върху правителствата да ратифицират и приемат без резерви основните международни актове по правата на човека;
Да представят пред обществеността недостатъци при прилагането им;
Да не допускат натиск върху правозащитните организации;
Да привличат повече жени в ръководството на своите дейности;
Да лобират за по-широко участие на жени в управлението на своите страни.
Едно от важните-решения на този форум е да работи за създаването на Глобален форум на гражданското общество, който да се среща поне веднъж на две или три години за разработване на препоръки до Общото събрание на ООН, включително по правата на човека.
НПО могат да играят важна роля при подготовката на периодичните доклади на държавите-страни по Конвенцията; те могат:
Да подканват оторизираното министерство да представят навреме доклада;
Да се убедят, че докладът се разпространява в съответната страна, както и протоколите от дискусиите на Комитета за доклада и заключителните бележки;
Да издават паралелно на държавния доклад свой алтернативен доклад по тези въпроси;
Да предоставят на работните групи информации, които в края на всяко заседание подготвят следващия дневен ред;
Да присъстват по време на заседания, на които се разглеждат доклади на държавите /макар че НПО не могат да правят декларации, има възможност членове на комитета да бъдат консултирани извън заседанието и да се предлагат въпроси, които да бъдат задавани на държавата, представила доклада/.
В съвременните международни отношения се наблюдава тенденция за сътрудничество и съюзяване на международните неправителствени организации с цел постигане на по-голяма ефективност, подобрена прозрачност, преодоляване на пропастта между Севера и Юга.