37. В рамките на Организацията на американските държави

В рамките на създадената през 1890 г. Организация на американските държави, с въпросите на правата на човека е натоварена, Междуамериканската комисия за човешки права. Началото й е положено през 1959 г. Целите й са “насърчаване на спазването и защита на правата на човека”. Комисията служи като консултативен орган на ОАД по въпросите от нейната компетентност. До нея не се изпращат оплаквания за нарушени човешки права. Комисията е упълномощена да прави проверки по изпратените съобщения, да подготвя обзори за състоянието на правата на човека в една или друга страна, да разглежда индивидуалните оплаквания. Комисията е компетентна да разследва и съобщения за извършени масови нарушения на човешките права, в т.ч. да изслушва свидетели, да установява факти, да се консултира със съответното правителство. В рамките на мандата си Комисията може да поиска разрешение от засегнатото правителство за изпращане на мисия в страната. Комисията може също така да извършва разследване на място по молба на ОАД или на което и да е правителство на страна-членка на Организацията.
Индивидуалните оплаквания, в които се твърди, че са нарушени правата на живот, свобода и лична сигурност, равенство пред закона, правото на честен и справедлив процес, свобода на изразяване и на религията, недопускането на произволни арести могат да се отправят директно към Комисията. Държавите не могат да спрат тази процедура. Ако Комисията потвърди, че нарушенията се потвърждават, тя се застъпва пред съответното правителство от името на потърпевшото лице, но не разкрива самоличността му. Комисията представя всяка година подробен отчет пред Асамблеята на ОАД.
Американската комисия за правата на човека от 1969 г. влезе в сила през юли 1978 г. В Коста Рика, съгласно Конвенция, е създаден и функционира Междуамерикански съд за правата на човека. Според чл. 62 на Конвенцията юрисдикцията на Съда се разпростира над всяка страна, която чрез декларация или специално споразумение признава задължителния характер на решенията на Съда.
През 1988 г. беше приет Допълнителен протокол към Конвенцията, отнасящ се до икономическите, социалните и културните права.
Американската международна система, валидна за двете части на американския континент, напомня практиката на европейската /по-конкретно на Съвета на Европа/ и се урежда в рамките на Организацията на американските държави в съответствие с Хартата от Богота, приета през 1948 г. и Декларацията за правата и задълженията на хората /приета от Деветата междуамериканска конференция, проведена през през 1948 г./, която започва да действа като задължителен текст след създаването на Междуамериканската комисия по правата на човека през 1959 г., която през 1970 г. се превръща в орган на Организацията на американските държави. В сравнение с европейската, американската система много по-неефективно закриля правата на човека.