37. ЦЕФТА (Central European Free Trade Agreement)

Началото на организацията датира от опитите да се институционализира сътрудничеството в триъгълника, започнати на Братиславската среща на върха, състояла се през м. април 1990г. и свикана, за да се обсъди “завръщането в Европа на Полша, Унгария и Чехословакия”. Присъединяването на Чехословакия през м. май към групировката, включваща Австрия, Италия Унгария, и Югославия (“квадрагонале”), като че ли из¬лага на риск усилията за създаването на ис¬тинска Централноевропейска групировка. Въпреки това ръководителите на Полша, Унгария и Чехословакия на срещата през м. февруари 1991г. във Вишеград (Унгария) приемат декларация за сътрудничес¬тво на трите страни “по пътя към европей¬ската интеграция”.
Влизането през 1991г. на Полша в групировката, която презследващата година става известна като Централноевропейска инициатива (ЦЕИ), не засяга перспективите пред Вишеградската група, провела сре¬ща на вьрха в Краков през м. октомври 1991г. Приетата декларация определя ре¬дица области на възможно сътрудничество и още веднъж подчертава стремежа на подпи¬салите я страни към асоцииране с Европей¬ската общност и към разширяване на връзките с Организацията на северноатлан¬тическия договор (НАТО). Споразумението е подписано на 21.12.1992г. от Полша, Унгария и Чехословакия за либерализиране на търговията с оглед перспективата за влиза¬нето на трите страни в Европейската общност и за установяването на нов демократичен ред встраните от Централна и Източна Европа. След разделянето на Чехословакия и влизането на Словения през 1995г., Румъния през 1997г. и България през 1999г. и Република Хърватска през 2003г. ЦЕФТА наброява 8 страни членки. Споразумението за свободна търговия влиза в сила през м. март 1993г. “Протоколът от Будапеща” от 1994г. представлява съществена стъпка към либерализирането на търговията, а на срещата на върха, проведена през м. септември 1995г. в Бърно, е взето решение зоната за свободна търговия да бъде изградена до 2001г. (за Полша датата е по-късна). Пред членството в ЦЕФТА се поставят две условия, които са записани в ревизираното през 1995г. Споразумение:
 Кондидатстващата държава да е европейска;
 Всички останали държави от ЦЕФТА да се съгласни с новото членство;
Впоследствие с Декларация на правителствените ръководители от 1995 г. се добавят още 2 критерия:
 Държавата - кандидат да е член на Световната търговска организация;
 Да има подписано Споразумение за асоцииране с Европейския съюз.
Страната, кандидат за членство в ЦЕФТА, трябва да има подписани търговски споразумения с всички останали държави членки. Сътрудничеството в ЦЕФТА предвижда редовни срещи веднъж годишно на министър-председателите на държавите участнички, както и на министрите на икономиката и промишлеността. През м. ноември 2003г. е проведена среща на министър-председателите, на която се приветства присъединяването на Хърватска към ЦЕФТА. Става ясно, че предстои присъединяване на част от държавите към Европейския съюз и затова се подписва споразумение за изменение на ЦЕФТА. Смисълът на споразумението е, че от датата на присъединяване към ЕС, държавите имат право да се оттеглят от участие в ЦЕФТА. Албания, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина и Молдова се присъединяват към ЦЕФТА през 2006г. Към този момент държавите основателки: Полша, Унгария, Чехия и Словакия вече са я напуснали, а от 01.01.2007г. същото правят България и Румъния. По този начин към 01.05.2007г. в Организацията членуват Албания, Босна и Херцеговина, Хърватска, Македония, Молдова, Черна гора, Сърбия и UNMIK, представлявайки Косово.