35. Черноморско икономическо сътрудничество

Предложението за създаване на икономичес¬ка организация, обединяваща държавите от Черноморския район като подрегионална рам¬ка за подпомагане мира, стабилността и прос¬перитета в един район на драматични проме¬ни, е направено първоначално в края на 80-те години на ХХв. от тогавашния президент на Турция Тургут Йозал. В самото начало на демократичните промени в Югоизточна Европа, той лансира идеята за създаване на “Черноморска зона напросперитет и сътрудничество” между Съветския съюз, Турция, Румъния и България. След няколко подготвител¬ни срещи през 1990г. и 1991г. представите¬лите на Армения, Азербайджан, България, Гру¬зия, Молдова, Румъния, Русия, Турция и Украй¬на приемат през м. февруари 1992г. деклара¬ция, която очертава основните цели на орга¬низацията. На среща в Истанбул на 25.06.1992г. държавните и правителствените ръ¬ководители на тези страни заедно с Албания и Гърция подписват Декларация за Черномор¬ско икономическо сътрудничество (ЧИС) и приемат Босфорската декларация с оглед допринасяне за политическата стабилност и ико¬номическото развитие на района. Създава¬нето на 10.03.1994г. на Постоянен секре¬тариат е важна стъпка към институционализиране на сътрудничеството. Характерът и структурата на бъдещата Черноморска орга¬низация са определени по-точно от срещите на високо равнище на 30.06.1995г. в Буку¬рещ и на 25.10.1996г. в Москва. На срещата на високо равнище в Ялта, състояла се на 05.06.1998г. с участието на 11 държави, Истанбулската декларация е заме¬нена от правнообвързващ документ - Харта на Организацията за Черноморско икономи¬ческо сътрудничество. Хартата очертава превръщането на ОЧИС в регионална международна организа¬ция и влиза в сила на 01.05.1999г. Впоследствие към ОЧИС се присъединява Сърбия, а Кипър и Черна гора кандидатстват за членство в Организацията, но тяхното присъединяване бе блокирано съответно от Турция и Гърция, поради деликатните отношения между двете страни. Няколко държави имат статут на наблюдатели: Полша е първата с такъв статут от м. декември 1992г., Египет, Израел, Словакия, Ту¬нис, Австрия, Италия, Франция, Германия, САЩ, Чехия, Хърватска, Беларус. Целта на ОЧИС е ясно формулирана: да способства за развитие на икономическото сътрудничество между отделните страни, за осъществяване на свободно движение на стоки, капитали, услуги и работна сила между тях, а така също да помага на процесите на икономическата интеграция на Черноморския регион в световната икономика.
 Структура
Хартата укрепва нормативната и институцио¬нната база на Организацията като регио¬нално икономическо обединение. Освен сре¬щите на държавните и правителствените ръ¬ководители главният орган за вземане на ре¬шения е Съветът на министрите на външните работи. Той заседава на всеки шест месеца в една от държавите членки, които се редуват по азбучен ред съгласно английската азбука, под ръководството на служебен председател. Съ¬ветът приема решения по всички въпроси, свързани с функционирането на организаци¬ята, и е упълномощен да учредява помощни органи. Комитетът на висшите длъжностни ли¬ца представлява министрите на външните работи и действа от тяхно име при преглед на всички организационни въпроси, включител¬но подготовка на бюджета, преди да ги пред¬стави за одобрение от Съвета. Дейността на организацията в по-голямата й част се из¬вършва от нейните помощни органи, които ра¬ботят в специфични области. Постоянният международен секретариат, начело с Генерален секретар, е базиран в Истанбул. Институционният механизъм се допълва от свързани с ОЧИС органи със самостоятелен бюджет. Те включват: Парламентарна асамблея на ЧИС със седалище в Истанбул, което пред¬ставлява националните парламенти и има консултативни функции; Бизнес съвет на ЧИС, също със седалище в Истанбул, съставен от пред¬ставители на бизнеса в членуващите държа¬ви, и Черноморска банка за търговия и раз¬витие, със седалище в Солун. Банката започва да функционира през м. юни 1999г. с първоначален капитал 300 милиона щатски долара с цел финансиране и подпомагане на регионал¬ни проекти и осигуряване на банкови услуги за обществени и частни проекти в страните членки. Дейността на организацията се подпомага също и от Черноморския координационен цен¬тър за обмен на статистически данни и иконо¬мическа информация и от Международния цен¬тър за проучвания в района на Черно море. Дейността на Организацията е съпътствана от изключителни трудности. Преди всичко, Черноморският регион е крайно нехомогенен и непредсказуем за управление на процесите на интеграция и сътрудничество. Тук са концентрирани всички възможни съвременни рискове и заплахи, които застрашават сигурността не само нарегиона, но и на целия европейски континент. От особено значение е фактът, че страните от Черно море е пресечната точка на православието, исляма и западноевропейската култура. Като едно от на-големите одстижения на ОЧИС може да се счита приетата в началото на 2005г. в Солун от министрите на транспорта на страните членки Декларация за създаване на обединена инфраструктура на черноморска транпортна мрежа и нейното свързване с трансевропейската транспортна мрежа.