35. Система на ОССЕ

Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа /ОССЕ/ започна дейността си през 70-те години под името Конференция за сигурност и сътрудничество в Европа като многостранен форум, чрез който се осъществяваше диалогът и преговорният процес между Изтока и Запада. В Заключителния u1072 акт от Хелзинки, подписан през 1975 г. страните-участнички се споразумяха за основните принципи за междудържавни отношения и за отношението на правителствата им към своите граждани. Подписалите Заключителния акт заявиха готовността си да развиват и по-нататък започналия процес в три главни области: осигуряването на сигурността в Европа; сътрудничество в областта на икономиката, науката и технологиите и околната среда; сътрудничество в хуманитарната и други сфери. На последвалите след Хелзинки срещи, страните-участнички заявяват привързаността си към нормите и стандартите в областта на правата на човека, като се започне от отношението към малцинствата и се стигне до предотвратяването на изтезанията, защита на свободата на изразяване и отмяната на смъртното наказание.
Срещата на върха през 1992 г. в Хелзинки посочи като неотменими цели спазването на правата на човека и основните свободи -включително и правата на малцинствата, демокрацията, социална справедливост и т.н. На проведената през 1994 г. среща в Будапеща се приема решение, Конференцията да се преименува и функционира като организация за сигурност и сътрудничество в Европа /ОССЕ/.
Предмет на уреждане на ОССЕ са т. нар. три “кошници” - сигурност (1), сътрудничество (2), хуманитарна и други области (3).
Третата “кошница” приема конкретни препоръки по разширяването и интензифицирането на човешките контакти. В центъра на “Човешкото измерение” е поставено изискването за гарантиране на човешките права и свободното движение на хора, информация и идеи.
В дейността в тази област в рамките на ОССЕ се осъществява от система от органи, като най-важна функция осъществяват Бюрото за демократични институции и правата на човека и Върховен комисар за националните малцинства. В ежегодния доклад за 2000 г. се отбелязва, че Бюрото за демократични институции и правата на човека продължава своята дейност за осъществяването на програмите за демократизация и наблюдаване на изборите на държавите-участнички ________в ОССЕ. Отчитат се основни насоки на дейност на Бюрото за отчетния период: наблюдаване на избори; помощ за демократизиране /върховенство на закона, недопускане на жестокости и търговия с хора, гражданско общество, миграция и свобода на предвижване, свобода на религиите и др./; подобряване положението на ромите и т.н.
Върховен комисар за националните малцинства
Конференцията за сигурност и сътрудничество в Европа назначи през декември 1992 г. Върховен комисар за националните малцинства като част от усилията за предотвратяване на конфликти. Неговите функции се заключават в осигуряването на ранно предупреждаване и предприемане на подходящи своевременни действия в случаите, когато възниква напрежение, свързано с проблеми на националните малцинства. Върховният комисар има правото на свободен достъп до територията на всяка от участващите страни и може да получава пряка информация от различни източници, в т.ч. и от неправителствени организации. Върховният комисар би трябвало да подпомогне започването и провеждането на разговори между страните в конфликт и да съдейства за решаването на споровете. Върховният комисар за националните малцинства отговаря за намаляването в региона на ОССЕ, на възможно най-ранен стадий, на етнически напрежения, които заплашват да се превърнат в реален конфликт. Офисът за демократични институции и права на човека насърчава зачитането на човешките права, демокрацията и върховенството на закона като предлага възможности за обсъждане на изпълнението от страна на държавите-членки на ОССЕ на задълженията им по реализиране на правата на човека и хуманитарните измерения. Същият офис подпомага размяната на информация за изграждането на демократичните институции и координира наблюдаването на провеждането на избори. Директорът на офиса, в качеството си на отговорник за оперативната дейност в ОССЕ, може да изпраща лични представители за разследване на конкретни въпроси, свързани със състоянието на правата на човека.
През 2000 г_________. Върховният комисар публикува доклад за положението на ромите и синтите в региона на ОССЕ и се предлага пътя за разрешаване на проблемите. През 2000 г. Върховният комисар участва в разрешаването на широк кръг въпроси, включващи междуетническите проблеми в Централна Азия, законите за държавните езици в Естония, а също така и въпроса за висшето образование в бившата югославска Република Македония и Румъния.