34. Омбудсман на ЕС

Принос за защита правата на човека и основните свободи внася Маастрихтският договор, съгласно който се създава омбудсман на ЕС, до когото гражданите на държавите-членки на ЕС могат директно да подават жалба във връзка с неправомерно прилагане правото на ЕС /вкл. и на общите принципи на правото/ или за несправедливо третиране от страна на европейските институции, т.е. за неспазване на техните права и основни свободи. В случаите, когато не са съгласни с решението на омбудсмана, гражданите могат да се обърнат с молба към Европейския парламент за преразглеждане на решението. Омбудсманът се назначава от Европейския парламент за срок от 5 години. Първият омбудсман е избран през 1995 г.; Той може да бъде освободен от Съда на ЕС, ако не отговаря на необходимите условия или ако е извършил сериозно нарушение. Омбудсманът осъществява своите функции в съответствие с приети от ЕП правила и общите условия, определящи обхвата на неговата дейност. Когато омбудсманът установи, че е налице неправомерно действие, той се обръща към съответната институция, която в рамките на три месеца следва да изпрати своето становище. Омбудсманът изготвя доклад до ЕП, който го изпраща на съответната институция, а резултата от разследването съобщава на лицето, подало жалбата.
Омбудсманът може да формулира препоръки относно работата на институциите. Той осъществява граждански контрол, който няма юридическа сила или политически елемент. Той е длъжен да внася ежегодно обобщаващ доклад в ЕП.