32. Комисар на Съвета на Европа по правата на човека

Съветът на Европа, изхождайки от необходимостта за по-тясно единство на своите членове за обезпечаване на реално зачитане на правата на човека и основните свободи и за усъвършенстване на методите на дейност в тази сфера /с решение на срещата на високо равнище на страните-членки на Съвета на Европа, проведена през октомври 1997 г. в Страсбург/ въвежда новия пост Комисар по правата на човека. Комитетът на министрите прие Резолюция (99) 50 “За Комисаря на Съвета на Европа по правата на човека”, в съответствие с която се учреди посочената длъжност. Парламентарната асамблея на Съвета на Европа избра на свое заседание на 21 септември 1999 г. първия Комисар по правата на човека, като срокът на неговите пълномощия е 6 години без право на следващо преизбиране.
Съгласно своя статус Комисарят заема несъдебен пост и не заменя други институти на Съвета на Европа по правата на човека, включително и Европейския съд по правата на човека. Той е призван на първо място да съдейства за осъществяване на информационно-образователна дейност в областта на правата на човека в държавите-членки на Съвета на Европа. Във функциите на Комисаря влиза съдействие за усъвършенстване на законодателството в областта на правата на човека в държавите-членки на Съвета на Европа. Той може да посочва възможни недостатъци в законодателството, несъответствие на националните норми спрямо нормите, утвърдени от Съвета на Европа, да оказва помощ при отстраняване на такива недостатъци.
Комисарят оказва съдействие на националните омбудсмани или на аналогични институти в областта на правата на човека според терминологията u1085 на различните страни - упълномощен, защитник, комисар.
При осъществяване на своите функции Комисарят е независим и длъжен да бъде безпристрастен. Той представя ежегоден доклад до Комитета на министрите на Парламентарната асамблея и може да представя свои препоръки, заключения и доклади по конкретни въпроси.
В своята работа с обществеността, Комисарят сътрудничи със структури по правата на човека в държавите-членки и прибягва по възможност към помощта им. Там, където такива структури липсват, Комисарят е призван да поощрява тяхното създаване. Той може да дава консултации и да предоставя информация по въпроси на защитата на правата на човека и предотвратяването на нарушения на правата на човека. Комисарят не приема за разглеждане жалби за нарушени Права на човека.
Офисът на Комисаря е в Страсбург.