30. Европейска комисия срещу расизма и нетолерантността

В резултат от решение на Първата конференция на високо равнище на държавите-членки на Съвета на Европа, проведена във Виена през октомври 1993 г. Комисията /Европейска комисия срещу расизма и нетолерантността - ЕКРН, основана през 1994 г./ се състои от персонално назовани лица от всички държави-членки на Съвета на Европа, притежаващи необходимата компетентност и високи морални качества.
Задачи на Комисията са:
борба против расизма, ксенофобията,
антисемитизма и не търпимостта в Европа;
обзор на ефективността на законодателствата, политиката и другите мерки на държавите-членки на Съвета на Европа, от гледна точка на преодоляване на расизма, ксенофобията, антисемитизма и нетърпимостта;
да препоръчва мерки на местно, национално и европейско равнище;
да разработва общополитически препоръки до държавите членки;
да анализира международните правни актове с цел възможното им укрепване.
По пътя на специална процедура се проверява конкретната ситуация във всяка отделна държава-членка на Съвета на Европа, за да може след това да се внесат практически и необходими предложения / т.нар. подход “от страна към страна”/. За тази цел работната група на Комисията, съставена от 4-5 членове, предприема подробен анализ на страната, който след това се обсъжда в пленарно заседание на комисията. Предварителният резултат се представя на националните институции с цел влизане в диалог. Този диалог се провежда конфиденциално. След това резултатът официално се съобщава в Комитета на министрите. Комисията е приела до края на 2000 г. четири общополитически препоръки.
Петата препоръка ще се отнася до проблеми на борбата против нетолерантността и дискриминацията по отношение на мюсюлманите. За изработване на тези препоръки ЕКРН създаде специална работна група, която е длъжна да се ръководи включително от предварителния проект за Рамкова конвенция против расизма /документ CRI-GT-JUR(94)9/. Към края на 1998 г. завърши първият кръг от доклади “от страна към страна” от всички страни-членки на Съвета на Европа /за този период 40 държави/. Всички доклади са достъпни за широката общественост. Освен това Комисията обобщава и разпространява материали за “положителен опит” от борбата против расизма и нетолерантността. Според решението за учредяване на ЕКРН, Комисията има възможност да разглежда непосредствено въпроси, постъпили от неправителствени организации, отнасящи се до нейния мандат и до ситуацията в държава-членка на Съвета на Европа, свързан с расизъм, ксенофобия, антисемитизъм и нетърпимост. При определени обстоятелства въпросите могат да се отнасят и до отделни случаи. Все пак Комисията работи преимуществено за подобряване на общата ситуация, а не за непосредствено наказание по конкретно нарушение на правата на човека.
Ако Комисията приеме за необходимо, тя може също така да проведе специално изслушване с участие на заинтересуваната неправителствена организация.
Връзките на ЕКРН с неправителствените организации трябва да се осъществят с определена форма и в частност с онези НПО, които имат консултативен статут към Съвета на Европа. Почти 400 международни НПО имат такъв статут. Ръководните правила на тези отношения се съдържат в Резолюция 38, приета от Комитета на министрите през октомври 1993 г. Но не само международните НПО подпомагат работата на Съвета на Европа. Европейският младежки лагер против расизма, ксенофобията, антисемитизма и нетолерантността/1994-1996/подпомогна развитието на партньорство между много неправителствени организации, действащи на национално и местно равнище. ЕКРН сътрудничи с много национални НПО, въвлечени борбата против расизма и нетърпимостта. През март 1998 г. EKPН прие Декларация за политика и действия с НПО, потвърждаваща важността на ролята на НПО в тази дейност. В плановете на дейността си Комисията предвижда следните мероприятия:
разработване на законодателните мерки против разпространението на идеи на расизъм и дискриминация в Интернет;
по-нататъшна разработка на специфични
препоръки за страните;
разработване на допълнителен протокол към чл.
14 на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи;
създаване на общоевропейски орган или
учреждение кат съвместен институт на Съвета на Европа и Европейския съюз.