2. Изпълнение на наказанието като дейност

Изпълнението на наказанието като дейност е нещо много сложно и многообразно. Най-общо тази дейност съдържа в себе си два елемента:
1.дейност по реализиране съдържанието на самото наказанието ,което е наложено- в тази дейност се изразява репресията на държавата. Чрез нея се реализира наказателната функция на държавата.
2.междувременно с реализиране съдържанието нак. органи извършват и др дейност ,които не са свързани с това ,тези дейности, които не представляват репресия по отношение на лицето ,което трябва да изтърпи наказанието. Такива дейности има много (възможност по време на изтърпяване на лишаване от свобода осъденото лице да полага платен обществено полезен труд).
В съдържанието на наказанието лишаване от свобода не се включва съдържанието на полагането на този труд. Полагането има поправително въздействие.
Правно регламентирана е и възможността лишените от свобода да се абонират, да изучават групово или индивидуално чужди езици, майки те родилки да държат при себе си родените деца до навършване на 1год. Макар че е уредено в закона това не е дейност по реализиране съдържанието на наказанието. Изготвя се оценка за риска от самия осъден и плана за присъдата. Наказателно изпълнителното действие като сложна дейност налага в местата за изтърпяване на наказанието налага да работят специалисти от различни области. В затвора работят педагози ,соц работници ,лекари, психиатри, разл специалисти в областта на икономика ,дърводелци , надзиратели. Всеки един от служителите е важен за функционирането на тази система. Използват както професионалните качества ,така и чисто практическите.