2. Източници на ЕС за потребителска защита

Първични – договорите за европейските общности… договорът от 1992г.
Вторичното европейско право са актовете на органите на ЕС, приети въз основа на източниците на ЕС. Източници на вторичното ЕС ПП – Регламенти – имат силата на закон, задължителни са държавите членки и за техните граждани и имат директно действие, не е необходим национален акт; Директиви – адресирани са до държавите членки, те нямат директно действие, а трябва да бъдат въведени с актове на отделните д-ви: закони, админ. актове. У нас директивите се въвеждат със закони; Решения – по конкретен повод и имат директни адресати.
Директива 93/13/EUO- директива за неравноправните клаузи в потребителските клаузи.
Директива 85/577/EUO - за договорите сключвани извън търговския обект.
Директива 90/314/EUO – относно пакетните туристически пътувания.
Директива 97/7/EO – за договорите, сключвани от разстояние.
Директива 98/6/EO – относно защитата на потребителите при обозначаване цените на стоките.
Директива 1999/44/EO – за потребителската продажба и потребителските гаранции.
Директива 2008/48/ЕО – за потребителския кредит.
Директива 2008/122/ЕО– договори за право на ползване на недвижими имоти при фиксирани периоди от време.(все още не е приета)
Директива 2002/65/ЕО – относно дистанционните финансови услуги.
Директива 2009/22/ЕО – относно исковете за преустановяване на нарушения с цел защита интересите на потребителите.