26. Европейски системи. Система на Съвета на Европа

Съветът на Европа, създаден през 1949 г., изгради сериозна система за защита на човешките права, базираща се на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи /известна под името Европейска конвенция за правата на човека, 1950 г./, влязла в сила на 3 септември 1953 г. Обект на Конвенцията са главно гражданските и политическите права.
Механизмът за защита и прилагането на правата, залегнали в Европейската конвенция понастоящем се състои от Европейската конвенция за правата на човека, Европейския съд за правата на човека и Комитета на министрите. Компетентността на тези институции се разпростира както над междудържавните спорове, така и над индивидуалните оплаквания, ако съответното правителство е признало правото на индивидуални оплаквания.
Съществената слабост на системата на Конвенцията се състои преди всичко в това, че с изключение на основните текстове /чл.2 и 3, чл. 4, ал. 1, чл. 7 и Протокол № 6/държавите участнички могат, съгласно чл. 15, да вземат мерки встрани от своите задължения по Конвенцията и да ограничават гарантираните от нея права, което фактически се предприема понякога за доста дълги периоди от време. Освен това Комитетът на министрите, който осъществява контрол върху изпълненията на решенията на съда не разполага с механизъм за пряко въздействие върху съответната държава. Макар че Конвенцията без съмнение разширява възможностите за индивидуална защита, от друга страна, тя едва ли е предназначена затова, сериозно да противодейства на системните нарушения на правата на човека. Прави впечатление, че отсъства провъзгласеното във Всеобщата декларация право на човека на убежище. Остарели изглеждат също така някои от съдържащите се в Конвенцията изключения от гарантираните права. Така например категорично се ограничава правото на свобода и лична неприкосновеност /чл. 5/ за алкохолици, наркомани и бездомници. От чл. 16, който допуска ограничаване на политическа дейност за чужденци, вее духът на 50-те години, когато е разработвана Конвенцията.