25. Комитет на регионите

Създаден през 1994г. въз основа на Договора за Европейския съюз, Комитетът на регионите (КР) е консултативен орган, съставен от представители на регионалните и местни власти в Европа. Становището на Комитета на регионите е необходимо преди да се вземат решения на ЕС по въпроси, свързани с регионалната политика, околната среда, културата, образованието и транспорта — всички засягащи местното и регионалното самоуправление. Подобна връзка е силно желана от федералните и силно децентрализираните държави членки. ДКЕ добавя Комитета на регионите към списъка с институции, които могат да сезират Съда на Европейските общности с иск за защита на техните правомощия (Чл. ІІІ-365, ал. 3). Комитетът има 344 членове. Броят на представителите на всяка държава от ЕС е приблизително пропорционален на населението й, както следва:

Германия, Италия, Обединеното кралство и Франция
24
Испания и Полша
21
Румъния
15
Австрия, Белгия, България, Гърция, Унгария, Чешката република, Нидерландия, Португалия и Швеция
12
Дания, Ирландия, Литва, Словакия и Финландия
9
Естония, Латвия и Словения
7
Кипър и Люксембург
6
Малта
5
Общо
344

Таблица № 13

Членовете на Комитета са членове или ключови фигури от местните или регионалните власти в съответните региони. Първоначално членството в Комитета не е свързано с участие в местните органи на власт. Договорът от Ница променя това положение, уточнявайки, че членовете трябва или да притежават изборен мандат в регионално или местно събрание. Те се номинират за участие в Комитета от националните си правителства, назначават се от Съвета на Европейския съюз за четири години с подновяем мандат. Ако някои от тях загубят изборния си мандат в държавата членка, те трябва да напуснат Комитета. Членовете на Комитета на регионите избират помежду си председател с двегодишен мандат. Люк ван ден Бранде стана председател на Комитета на регионите през 2008 г.