25. Регламентът за малките спорове

Регламентът за малките спорове – регл. 861 /2007
Той се прилага у нас от 01-01-2007 и установява общи процедурни правила за опростяване на малките търговски спорове, отнася се за спорове, за които цената на иска е в размер до 2000 евро, без лихви за разходи. Значително е опростена процедурата, като се спазват принципите за справедлив процес, защита на интересите на страната и нейните процесуални права
Опростяването на процедурата се състои в това:
- молбата – по формуляр – приложен в самия Регламент;
- претенцията естествено се предявява пред компетентния съд;
- възможно е в хода на процеса да се представят и други доказателства, освен приложените в исковата молба;
- процедурата е писмена – призоваването следва да бъде направено още към момента на подаването на исковата молба, след като бъде постановено решението, изпълнението може да стане директно пред Органа по изпълнителното производство на държавата, в която се иска изпълнение, без да минава през съда, без да има декларация за изпълнение, това означава, че в самото решение, което е постановено – също формуляр, се изписва, че то е постановено по Регламент, иначе няма как да го изпълнят.

Друго особено производство е РЕГЛАМЕНТ 805/2004 за въвеждане на европейското изпълнително основание при безспорни вземания
На практика този регламент функционира като допълнение на регламент 44/2001, у нас с новия ГПК също бе въведено такова разпоредително проризводство, съгласно което при неоспореност, съдът може да издаде заповед за изпълнение – съдържа се в изпълнителната част на кодекса. Ако не е оспорено или ответникът се е съгласил или не е реагирал, в този случай съдът издава заповед, едва тогава му се връчва тази заповед, той може да реагира, върви исковото производство
Регламент 805 оправомощава съдът, произнесъл се по неоспореното решение да издаде освен решенията, удостоверение за изпълнение, в което се посочват всички реквизити на Регламента.
Това Удостоверение дава възможност Решението, което е удостоверено по европейско изпълнително основание, да бъде приведено в изпълнение в друга държава членка, без да има възможност за противопоставяне от страна на ответника.
Европейско изпълнително основание – подвеждащо – нито е издадено от европейска институция, това е наименованието за това, че може да има изпълнение в друга държава членка, без да се преминава през производство. Удостоверението, което се издава, не подлежи на обжалване, то може да бъде само поправено или оттеглено. Няма нищо общо с европейската заповед за екстрадиция напр.
Регламентът се прилага САМО за парични вземания, които са ликвидни и изискуеми към дата, посочена в решението. Не се прилага от тогава, когато се търси изпълнение на някое действие или въздържане от някое действие.
Другият регламент е РЕГЛАМЕНТ 1896/2006 – условия за издаване на европейска заповед за плащане.в този случай съдът издава заповед, след преглед на допустимостта на претенцията, заповедта се връчва на длъжника и ако той в 30 дневен срок не я оспори, тя става изпълняема.
И при този регламент са налице стандартни форми
Това не е задължение за кредитора, а само възможност
Компетентния съд се определя въз основа на Регламент Брюксел 1
Тази заповед за плащане може да бъде изпълнена във всяка държава членка, без да е необходимо специално производство.