25. Регионални системи за контрол и защита

Закрилата на правата на човека не е еднаква в различните региони независимо от това, че целта на създадените унифицирани международноправни норми е те да бъдат приети и съблюдавани във всички държави без значение от географското им разположение.
В международната практика се наблюдава и е общоприето, че спазването правата на човека в отделните региони и държави до голяма степен зависи от културните, религиозните, етническите, езиковите и други различия. Например съществуващите универсални и международноправни принципи и норми до голяма степен отразяват присъщата на европейската християнска цивилизация нравствени норми, издигаща човешката личност в най-висша ценност, утвърждаваща пълното равенство пред закона. Ислямската религия - точно обратното - счита, че голяма част от тези норми са противоречащи и несъвместими с логиката на исляма и т.н.