24. Икономически и социален комитет

Създаден през 1957 г. по силата на Договора за ЕИО, Европейският икономически и социален комитет е консултативен орган, който предоставя официална възможност на различните групи по интереси в ЕС, например организациите на работодателите и профсъюзите, както и други сдружения на „организираното гражданско общество“, напр. асоциации на потребителите, да изразят своето мнение по основни въпроси в ЕС. Становищата на комитета се изпращат до основните институции — Съвета, Комисията и Европейския парламент. Икономическия и социалният комитет е мост между Съюза и неговите граждани. Той създава условия за по-активно участие и включване на гражданите в обществения живот и следователно за по-демократично общество в Европа. Членовете на Икономическия и социалния комитет са 344 — броят на представителите на всяка държава от ЕС е приблизително пропорционален на населението й. Броят им по страни е както следва:


Великобритания, Германия, Италия, и Франция
24
Испания и Полша
21
Румъния
15
Австрия, Белгия, България, Гърция, Унгария, Португалия, Холандия, Чешката република, и Швеция
12
Дания, Ирландия, Литва, Словакия и Финландия
9
Естония, Латвия и Словения
7
Кипър и Люксембург
6
Малта
5
Общо
344

Таблица № 12

Членовете се номинират от правителствата на държавите от ЕС, но работят при пълна политическа независимост. Принадлежността към Икономическия и социален комитет е несъвместима с качеството на депутат в Европейския парламент. Обособени са в 3 групи, представляващи работодателите, работниците и различни други икономически и социални интереси. Назначават се с четиригодишен мандат с възможност за подновяване. Комитетът избира своя председател и двама заместник-председатели за срок от 2 години. Димитрис Димитриадис стана председател на Икономическия и социален комитет през м. октомври 2006г.