23. Права и задължения на задържаните с мярка за неотклонение.

Права и задължения – уредени в чл.256 ЗИН
1. свиждания
2. телефонна връзка
3. лично облекло и обувки
4. вестници, списания, радио и телевизия

Тези лица не може да се каже,че са поставени на някой от режимите, на които се поставят осъдените на ЛС (говорим за правен статут).
Времето, през което са задържани с мярка за неотклонение се зачита за време от изтърпяното наказание.
Кореспонденцията им не подлежи на контрол.
Писменните материали , които си разменят задържаните и защитниците им не се проверяват. Няма ограничения за свижданията със защитниците им. Защитник спроед НПК е само адвокат, но допускат като такива да се кантитуират и съпруг и роднина по права линия. Администрацията и останалите органи не могат да откажат да конституирането на тези лица като защитници.
Едно от специфичните права на ЛС е правото да полагат труд и съответно администрацията да им осигури реализация на това прово. Подобно право имаме и тук. То е възможно само в затвора, в ареста няма как да полагат труд. Задържаните могат да се включат с изричното им съгласие и ако са настанени на работа , по отношение на тях се прилагат всички разпоредби за полагане на обществено полезен труд. Самата мярка за неотклонение в много от случаите не позволава на задържаните да изпълняват някаква работа.
Възможност да се срещат с неправителствени организации и с представители на средствата за масово осведомяване. Може и с представители на други държави по реда на сключените от Б-я съответни споразумения. По отношение на представителите на средствата за масово осведомяване трябва разрешение на съответния прокурор/ съдия, занимаващи се в досъдебното и съдебно производство със случая.
Институции – в ареста/ затворите срещи със задържаните могат да провеждат съответно прокурорът, наблюдаващ досъдебното производство, съдии и член на съдебен състав, който гледа делото, съответно органите на предварителното производство, ангажирани с конкретното дело. По правила е там, където е задържаният.
Преместване в други арести/затвори за провеждане на тези процесуални действия е само по изключение и с разрешение на прокурора /съда. За неуредените случаи се прилагат разпоредбите за ЛС чл.258 ал.4 ЗИН.
Лица с двойно качество - ЛС за едно престъпление и с мярката за неотклонение задържане под стража за друго престъпление. Прилагат се по-тежките ограничения, които се съдържат в режима или правния статут на осъдения на ЛС- чл.259. понякога мярката може да води до по-големи ограничения от режима на ЛС.трябва да се съчетаят по начин, че едното да не пречи на другото.