23. Европейска централна банка

Европейската централна банка реализира европейската монетарна политика, провежда валутни операции и осигурява стабилно функциониране на паричната система. Европейската централна банка е създадена на 01.07.1998г. с оглед третия етап на Икономическия и валутен съюз, който стартира на 01.01.1999г. Седалището й е във Франкфурт на Майн, Германия. Персоналът на банката включва представители на всички страни-членки на ЕС. Те са абсолютно независими при изпълнение на своите задължения. Европейските институции и правителствата на страните-членки уважават независимостта на институцията и не търсят начини да въздействат върху Европейската централна банка. Европейската централна банка е в близко сътрудничество с националните централни банки при изпълнение на решенията, взети от ръководните й органи - Управителен съвет и Изпълнителен комитет. Председателят на Европейската централна банка и останалите 5 членове на Изпълнителния комитет се назначават от държавите членки на еврозоната с мандат от 8 години, който не подлежи на подновяване. В структурата на Управителния съвет влизат и управителите на централните банки на всичките 27 държави-членки. Чл. 14.3 от Устава на Европейската система на централните банки и ЕЦБ уточнява, че “националните централни банки са неразделна част от Европейската система на централните банки и действат съгласно насоките и инструкциите на Европейската централна банка”. От 2003г. Председател на ЕЦБ е Жан-Клод Трише.