23. Отговорност за вреди от дефектна стока

Още с първия ЗЗП се създаде нов институт на ГП и в частност на ОП, а именно института, чиито норми уреждат отговорността на производителя на стока, пусната на пазара, за вреди настъпили от дефекти, с които е била обременена стоката. Нов институт защото: 1 се уреди отговорност, имаща извъндоговорен характер, спрямо която вината е правно ирелевантно обстоятелство. Тази отговорност има общи страни с друга извъндоговорна отговорност – деликтната. И при двете отговорности имат извъндоговорен характер; и при двете се касае за отговорност за причинени вреди. но при отговорността по ЗЗП вредите са последица от дефекта, с който е обременена стоката, пусната на пазара. А при деликтната вредите са последица от неправомерно действие. Разликата между тях е в субективния елемент – вината. Различна е и философията на двете отговорности. При деликтната отговорност стремежът е бил да се санкционира лицето, което виновно е причинило вреди на друго лице или на неговото имущество. Основна предпоставка а деликтната е вината. изключването на вината води до освобождаване от деликтната отговорност. Целта по ЗЗП е да бъдат възмездени вредите на потребителя. Разлика в предпоставките: при едната вината е задължителна предпоставка, а по ЗЗП вината е ирелевантна. Вината се презюмира в нашето право. В давността: по ЗЗД – 5г; в ЗЗП – 3г(от откриване на дееца, от извършване на нарушението и от настъпване на вредоносния резултат). Друга разлика е вида на вредите, които могат да се обезщетяват – по ЗЗД имуществени и неимуществени; по ЗЗП само имуществени.
Това е извъндоговорна отговорност – няма договорна връзка. Не е необходимо между увреденото лице и лицето, което се счита че е причинило вредата да съществува правна връзка. Правната връзка възниква едва с увреждането в повечето случаи. Възможно е производителят да е и продавач – тогава е възникнала договорна връзка. Но отговорността по ЗЗП не е договорна и няма да се търси на договорно основание. Според Сукарева – деликтната и отговорността по ЗЗП са различни видове. Според други отговорността по ЗЗП е вид деликтна отговорност.
СУБЕКТИ
Субект на отговорността е производителя, не продавача, не дистрибутора. Закона определя, кои лица са производители:
1. По занятие произвежда стоки в завършен вид, стоки, суровини, както и съставни части вкл в производството на други стоки;
2. Лице, което се представя за производител – слага своята марка, име или друг отличителен знак;
3. Който внася по занятие на територията на ЕС стоки, с цел продажба, наем, лизинг или други форми на разпространение;
4. Дистрибутори и търговци, през които стоката е преминала и през тях.
Лица, които могат да търсят отговорност – увредените лица. Може да са били купувачи или само да потребяват стоката. Независимо на какво основание са ползвали тази стока, те имат качеството потребител, но важно е да ползват стоката за удовлетворяване на лични нужди. Винаги ФЛ.
ПРЕДПОСТАВКИ
В закона:
1. Да са причинени вреди;
2. Вредите да са причинени от стока, пусната в обръщение и придобита от пазара;
3. Стоката да е дефектна;
4. Да съществува причинна връзка между дефекта е вредите.
Липсва вината – чл.133 ЗЗП. Тези предпоставки треа да се докажат. Няма презумпция. Тежестта за доказване е увреденото лице. Треа да докаже, че е претърпяло вред, какви вреди е претърпяло, че вредите са причинени от ползвана от него стока за лични нужди, да докаже, че тази стока съществува дефект.
ПОНЯТИЯ
Стока – движима вещ, част от друга движима или недвижима вещ. Както крайно изделие, така и съставна част. Движима вещ – и селскостопански продукти, както и други продукти, които не са преминали през преработка; електричеството. Когато доставчика на ЕЛ енергия доставя енергия, различна
Дефект – когато не отговаря на очакванията за обичайна употреба, като се има предвид представянето на стоката по отношение на нейното качество, състав, рекламата й. Дефекта треа да бъде налице към моментна на пускане на стоката в обръщение(=първото пускане на пазара). Ако този дефект е настъпил в по-късен момент, производителя няма да отговаря.
Причинна връзка – вредата треа да бъде последица от дефекта. Причинната връзка освен че е обективна предпоставка, тя предопределя и обема на отговорността.
ВРЕДИ
Имуществени вреди. Извод се прави от закона – ако е претърпял неимуществени вреди, могат да се търсят по общия ред. 131 ЗЗП препраща към 45 ЗЗД.
На обезщетение подлежат вредите, причинени от:
1.смърт или телесна повреда на физическо лице; - разходи и пропуснати ползи. Разходи за лечение, пропуснати доходи.
2.повреждане или унищожаване на вещ, различна от дефектната стока, на стойност не по-малка от 1000 лв., когато вещта е предназначена предимно за лична употреба и е ползвана от увреденото лице по предназначение.
ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОТ ОТГОВОРНОСТ
Предпоставки:
Чл. 137. (1) Производителят не носи отговорност по чл. 133, ако докаже, че:
1. не е пускал стоката в обращение, или
2. след като бъдат взети предвид всички обстоятелства, е вероятно дефектът, причинил вредата, да не е съществувал към момента, в който производителят е пуснал стоката в обращение, или дефектът се е появил впоследствие, или
3. не е произвел стоката за продажба или друга форма на разпространение с търговска цел и не е произвел или разпространил стоката в рамките на своята професионална дейност, или
4. дефектът се дължи на съответствието на стоката със задължителни изисквания, определени от държавни органи, или
5. състоянието на научно-техническите познания към момента на пускане на стоката в обращение не е позволявало установяването на дефекта.
6. ако докаже, че дефектът на съставната част се дължи на разработването или проектирането на стоката, в която тази част е включена, или на указания за стоката, дадени от производителя.
Директивата, която урежда отговорността на производителя за дефектна стока Д-ва 85/374. В нея е дадена възможност на д-вите да преценят дали да въведат като обстоятелство нивото на научно-техническия прогрес и т.5.
В закона е предвидена солидарна отговорност, когато: няколко лица са отговорни за причиняване на една и съща вреда; когато дефектната стока е включена в друга стока, тогава производителя на съставната част и лицето, извършело монтажа, отговарят солидарно.
НАМАЛЯВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ
Когато вредите са причинени едновременно от ефекта и от поведението на увреденото лице или на лице, за което увреденото лице отговаря.
СРОКОВЕ
Два срока:
3г срок, в който може да се предяви иска за причиняване на вреди от дефектна стока, начало на срока – дата на която деецът е узнал или е следвало да узнае за вредата, дефекта и откриването самоличността на производителя – кумулативно. (В ЗЗД от откриване на дееца) Може да бъде спиран и прекъсван по разпоредбите на ЗЗД. Давностен.
Правата на увреденото лице по този раздел се погасяват с изтичане на 10г от датата, на която лицето е пуснало стоката в обръщение. Преклузивен.
Разпоредбите на този раздел не лишават увреденото лице от правата му по друг закона. Напр хранителна стока, лекарство. Уредбата в ЗЗП е обща спрямо др закони.