22. Сметна палата.

Сметната палата е създадена през 1975г. Седалището й се намира в Люксембург. Сметната палата включва по 1 член от всяка държава членка на Съюза, назначен от Съвета, със 6-годишен мандат, който може да бъде подновен. Членовете избират председател с подновяем мандат от 3 години. Витор Мануел да Силва Калдейра от Португалия бе избран за председател през м. януари 2008г. Основната функция на Сметната палата е да следи за правилното изпълнение на бюджета на ЕС — с други думи да следи дали приходите и разходите на ЕС са законни получени, изразходвани и законно отчетени, както и да осигурява стабилно финансово управление. Така работата й помага за гарантиране на икономично, ефективно, резултатно и открито функциониране на системата на ЕС. За да осъществяване на своите задачи, Палатата може да провежда разследвания въз основа на документацията на всяко лице или организация, които се събират или изразходват средства на ЕС. Тя често извършва проверки на място. Констатациите й се излагат в доклади, които представят проблемите на Комисията и на правителствата на държавите — членки на ЕС. Една от основните й функции е да подпомага Европейския парламент и Съвета като им представя ежегодни одиторски доклади за предходната финансова година. Парламентът разглежда подробно доклада на Сметната палата преди да вземе решение да одобри или не начина, по който Комисията е изразходвала бюджета. Ако е удовлетворена, Сметната палата изпраща още и декларация до Съвета и до Парламента, в уверение на това, че парите на европейските данъкоплатци са използвани правилно. И не на последно място, Сметната палата информира гражданите за резултатите от своята работа чрез доклади по особено актуални въпроси. Сметната палата няма собствени санкционни правомощия. Ако одиторите открият измама или нередности, те информират Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ).