22. Договор за потребителски кредит

ПРАВНА УРЕДБА
Директива 2008/48/ЕО, Закона за потребителския кредит – 5.2010. В закона се посочва, че формите на потребителския кредит могат да бъдат под форма на предоставен заем; под форма на разсрочено плащане на стоки и услуги; и всяка друга форма за улеснение на плащането. Приложното поле на правилата на закона е определено:
1. По отношение на договори за кредит със следния размер: по директивата минимален размер EUR 200 и максимален от EUR 75 000; по закона минимален – 400 лв., максимален – 147 000 лв.
2. За овърдрафт кредити със срок за погасяване над 3 м. Овърдрафт – при които сумите, които може да получи потребителят надвишават средствата по разплащателната му сметка.
3. Договори за наем и за лизинг с възможност за закупуване на съответната стока.
По на широко са посочени изключенията от приложното поле:
1. Кредит по-малък от 400 и над 147 000лв.
2. При кредит с цел придобиване на недвижим имот, сграда.
3. Договори за наем или лизинг които не вкл клаузи за изкупуване.
4. Кредитите по които не се начисляват лихви, нито пък разходи за обслужване на кредита
5. Договори за кредит със срок за погасяване до 3 м. и кредити, по които се дължат незначителни разходи за обслужването им.
6. Кредитите предоставени от работодател на работници и служители.
7. Договор за кредит, обезпечени с недвижими имоти (ипотека). При тях отговорността е до стойността на вещта.
8. Кредити отпускани от взаимоспомагателни каси; от кооперации.
Задължение за предоставяне на преддоговорна информация – при всички потребителски договори. Тук задължението за това е по образец, следователно тя може да бъде дадена чрез стандартен европейски формуляр, друг начин е чрез общите условия поставени в офиса. Преддоговорната информация трябва да бъде предоставена безвъзмездно, на български език. Формулярът трябва да е попълнен от кредитора изцяло. Да няма празни графи. Преддоговорната информация трябва да съдържа размера на кредита, срока на дог за кредит, когато кредитът е под формата на разсрочено плащане да се посочат стоките и услугите за които се отнася, лихвения процент, годишния разход за обслужване на кредита, размера на вноските и да се съгласува.

СТРАНИ
Кредитор – банка, финансова институция.
Потребител – ФЛ.
ФОРМА
Писмена на хартиен или друг траен носител.
СЪДЪРЖАНИЕ
Условията, които трябва да съдържа дог:
- Видът на предоставяния кредит
- Срокът
- Стоката или услугата, за услугата на която се предоставя кредит и нейните лица
- Лихвеният процент по кредита
- Годишният процент по разходите за обслужване на кредита
- Погасителният план – съдържа боря на вноските, размера, периодичността и датите на плащането им
- Обезпеченията
- Условията относно застраховката
- Правата на потребителя изрично – отказ и предсрочно погасяване на кредита, способите за извънсъдебно разрешаване на спорове.
Преди предоставянето на кредита кредиторът прави оценка на платежоспособността на потребителя. Въз основа на тази оценка се предоставя или отказва кредита. Определянето на годишния размер на разходите за обслужване на кредита става въз основа на формула, която се съдържа в приложение към закона.
По отношение на недействителността на кредита. Отделни клаузи или целия дог.
Недействителни клаузи: които ограничават правата на потребителите; отнасящи се до отказа от страна на потребителя от права предоставени му от закона; които лишават от защита потребителите; които предвиждат заплащане на обезщетение при предсрочно изплащане на кредита, което е по-голямо от предвиденото в закона. Недействителни са и всички неравноправни клаузи, които създават прекомерна тежест за потребителите, в сравнение с тези тежести, които закона възлага на потребителите. Целият дог за кредит е недействителен, когато: не е спазена формата, не са спазени изискванията за съдържанието на дог, когато текстът не е изготвен на разбираем език (ЗЗП е предвидено, че когато определена клауза има неясно съдържание или е двусмислена тя се тълкува в смисъл, който е най-изгоден за потребителя). Уредена е възможността да се цедират вземания от страна на кредитора, но само, ако тази възможност изрично е предвидена в дог, тогава кредиторът може да цедира своите вземания. Длъжникът може да противопоставя на новия кредитор всички възражения, които е имал спрямо стария, включително прихващане със стария кредитор.

ПРАВО НА ОТКАЗ
Не е необходимо да се изтъкват причини – срокът е 14 дни. Този срок тече от сключване на дог или от получаване на условията по дог от страна на потребителя. Правото на отказ се упражнява чрез уведомление до кредитора на хартиен или друг траен носител, за да може да се доказва, че е направено. Последици от отказа:
1. Прекратява се дог за потребителски кредит
2. Потребителят връща получените суми като главница и заплаща лихвите за ползване на тази сума през съответния период от време – това трябва да стане до 30 дни от отказа.
3. Кредиторът няма право на обезщетение или неустойки.

ПРЕДСРОЧНО ПОГАСЯВАНЕ НА КРЕДИТА
По всяко време може да се откаже потребителя от целия кредит или част. Погасяването може да бъде частично или напълно. Кредиторът няма право да откаже предсрочно погасяване на кредита. Предсрочното погасяване на кредита е свързано с определено обезщетение от потребителя, като размера е фиксиран в закона. В няколко случая при предсрочно погасяване на се дължи обезщетение – когато при предсрочното погасяване лихвения процент не е фиксиран. Когато предсрочното погасяване става със средства по застрахователен договор. Когато се погасява овърдрафт. Извън тези 3 случая кредиторът има право на обезщетение. То зависи от времето когато е извършено предсрочното погасяване. Обезщетението е до 1% от предсрочно погасените суми когато останалият период е по-голям от 1г., когато оставящият период е до 1г – обезщетението е до 0.5% от предсрочно погасените суми. По изключение по-голямо обезщетение може да се търси, ако се докажат по-големи загуби.
При забава от страна на потребителя за плащане на вноските кредиторът има право само на лихва която не надвишава законната – мораторната (наказателна).
Обезпечаване на кредита чрез запис на заповед или менителница. Не може едностранно да се наложи такова обезпечение да се наложи на потребителя. Това може да стане със съгласието на потребителя при намаляване на сумата на кредита се намаляват и сумите по менителницата и записа на заповед – те трябва да бъдат преведени в съответствие с остатъчната сума по кредита. При погасяване на целия кредит е предвидено връщане на записа на заповед или менителницата.

ИЗВЪНСЪДЕБНО ПОГАСЯВАНЕ
Комисията за защита на потребителите. Помирителни комисии.