21. Изпълнение на наказанието доживотен затвор, конфискация на имущество, глоба, лишаване от права

Доживотен затвор. Настаняват се в отделни затвори и обособени отделения. Първоначалният им режим е специален. Трябва да изминат най-малко 5г ,за да се измени в строг-чл.198 ал.1 ЗИН. Заменянето не означава, че отпада степента им на изолация. В такава степен може да изтърпяват наказанието докато са живи. Държат се в постоянно заключени помещения; не могат да участват в колективни дейности с другите затворници. Могат да бъдат настанявани в общи помещения с останалите затворници чл.198 ал.2. това им дава възможност да участват в колективни мероприятия.
Когато доживотният затвор бъде заменен със срокно освобождаване (да са изтърпяли 20г.лишаване от свобода и срочното е 30г.; трябва да са изтърпяли ¼ за да се замени в по-лек режим) се прилагат всички разпоредби за срочно лишаване. Те дори могат да бъдат настанени в затворнически общежития от открит тип чл.199 ал.2 ЗИН.
По отношение на осъдените на доживотен затвор са недопустими поущрения свързани с напускане района на затвора.
Органи – тези, чиято функция е изпълнение на наказанието изобщо. Конфискация / глоба – орган е НАП и съставните и териториални звена. Там се изпраща съставения акт и те съобразно специфичните им разпореждания предприемат действия по отношение на конфискуване на имуществото. Приходите постъпват в републиканския бюджет. Глобите се изпълняват по реда, по който се събират държавните вземания.
Лишаване от право – изпълнява се от органите, които или дават тези права или контролират реализирането им като изискванията са в две насоки:
- отнемане на правата на съответните документи, с които се удостоверяват тези права.
- Работодателят трябва да препрати незабавно след влизането на присъдата в сила тези служебни/трудови провоотношения.

Обществено порицание – има за съдържание да бъде обявено по начин, определен с ъс самата присъда ( пр.средства за масова информация, трудов колектив). Трябва да се определи в коя институция трябва да бъде обявено общественото порицание.