21. Договор за предоставяне на финансови услуги от разстояние

Правна уредба – Д 2002/65/ЕО – Д за предоставяне на финансови услуги от разстояние; Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние.
Това е договор, който има за предмет предоставяне на финансови услуги, сключва се от разстояние чрез използване на различни средства за комуникация, без присъствие на страните. ФС:
1. Предоставяне на финансови услуги. Финансова услуга - всяка услуга по извършване на банкова дейност, кредитиране, застраховане, доброволно пенсионно осигуряване, инвестиционно посредничество и предоставяне на платежни услуги.
2. Те се предоставят въз основа на дог, сключен дистанционно, без присъствие на страните.
3. Контактът на страните при водене на преговорите и сключването на дог се извършва чрез използване на различни средства за комуникация.
Характеристика
Предмет – нематериални услуги. Сключват се в областта на дистанционната търговия на потребителски финансови услуги. Финансовата услуга може да сключи начално споразумение за услуга – напр. откриване на сметка, изваждане на кредитна карта, или финансовата услуга да се състои от извършване на последователни финансови операции от едно и също естество и в резултат на това правилата на закона/Д могат да се прилагат само… или обратно дог да урежда последователно извършване на операции от едно и също естество.
Страни
Търговец, специализиран във финансови услуги; потребител ФЛ. Преддоговорната информация и на съобщаване на договорните условия. Преддоговорна инфо – инфо относно доставчика, финансовата услуга, относно способите за разрешаване на възникнали спорове и друга инфо и съобщаване на условия на договора.
Урежда се изрично правото на оттегляне на потребителя от договора. Преди да е започнало изпълнението – в рамките на този срок. Срокът е 14 календарни дни, а за дог за застраховка живот и доброволно пенсионно осигуряване – 30 календарни дни. Началният момент е датата на сключване на дог или алтернативно – денят, в който потребителят получи условията. И при този отказ не е предвидено понасяне на санкции – неустойки или обезщетение. Изрично е предвидено в закона, че когато потребителят упражни правото си на отказ, той заплаща в 7-дневен срок на доставчика единствено действително предоставените финансови услуги по договора. Сумите се определят на базата на общата стойност на финансовата услуга. Трябва да бъде посочена и общата стойност на финансовата услуга. Законът предвижда изключение, при което търговецът не може да иска заплащане на тази сума – когато доставчикът е започнал изпълнението на дог, без да е имал съгласието на потребителя. Когато потребителят упражни правото си за оттегляне от дог, от него може да се изисква да се плати реално предоставена сума. В директивата и в закона се предвидени финансови услуги при които правото на отказ не може да се прилага – чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, върху който доставчика не може да влияе; при обмяна на валута; при сделки по прехвърляне на ценни книжа; когато се касае за застрахователни дог или други краткотрайни застраховки, по-малки от 1 месец; при дог, които са изпълнени от 2 страни от изрично искане на потребителя, преди той да е упражнил правото си на отказ; дог за кредит, ползван за придобиване на недвижими имоти. Доставчикът е длъжен да върне на потребителя в 30-дневен срок от получаване на уведомлението за оттегляне от дог всички заплатени от потребителя суми, а потребителят в същия срок връща получените вещи или суми по договора. Доказателствената тежест, относно сключване, изпълнение, спазване на сроковете е върху доставчика. Всяка клауза в дог, която предвижда, че тежестта на доказване е върху потребителя е нищожна. Забрана да се предлага на потребителите предоставяне на финансови услуги от разстояние без изричното съгласие на потребителя. Изисква се предварителното съгласие на потребителя при използване… Разрешаване на спорове – от КЗП, от помирителни комисии, правораздавателните органи.