20. Особености при изпълнение на наказанието ЛС по отн-е на непълнолетните

Принципът е,че доколкото няма особена разпоредба в ЗИН се прилагат останалите разпоредби,касаещи пълнолетните лица.Уредено в Глава 14.Те изтърпяват наказания в поправителни домове-за момичета и момчета.Осовната цел е поправяне и превъзпитаване и подготовка за живота след освобождаването им.Формулирането на тази особена цел води до формиране на специални разпоредби за непълнолетните.Основно зад-е на непълнолетния е да учи.Цялата дейност по изп-е на наказанията ЛС е подчинена на това зад-е.Всеки непълнолетен се включва в някаква ф-ма на обучение.В поправителните домове има у-ща и в тях се записват всички лица,постъпили преди започване на учебната година(ако е започнала се включват във втория срок).Полагане на обществено полезен труд ЗИН допуска само във време,когато са освободени от учебни занятия.Винаги са първа смяна.Преди обяд учат,следобяд-самоподготовка под контрола на учители и социални раб-ци.Учебната практика се осъществява в самия поправителен дом.
Зачитане на работни дни във връзка с работата по учебната практика се извършва само ако е произведена годна за реализация продукция.
Издава се документ за завършено образование,като не се пише,че е в поправителен дом.Пише се името на у-щето.
Престой-при постъпването им се настаняват в приемно отделение за срок от 14 дни до 1 месец.Има лекар и психолог.Лекарският преглед е доста обстоен-какво е здравословното им състояние в действителност.
Изтърпяващите наказание за първи път се настаняват на различно място(заедно са само по време на обучение и самоподготовка).

Видове режими в поправителния дом-лек,общ,строг.Като първоначален режим може да се наложи само общ режим.Поставянето на лек или строг режим е свързано с изменението на режима.Общият режим може да бъде изменен в строг,когато лицето вече е било в поправителен дом,но затова изменение няма определен срок.
Строг-общ-когато се е поправил и показва положително отн-е към учението.Не може да се извърши по-рано от изтичане на 2 месеца от поставянето в строг-чл.192 ал.1 ЗИН.
От общ към лек-същите редпоставки и ако е изтърпял ¼ от наложеното наказание,но не по-малко от 3 месеца-чл.192 ал.2 ЗИН.Лекият режим не може да се определи като първоначален.
В общежития от открит тип ще могат да бъдат настанявани непълнолетни на лек режим и съответно ще ползват облекченията от по-малка степен на изолация.

Дисциплинрна отоворност
Могат да се дават същите поущрения като на други осъдени(няма специална разпоредба)-свиждания с продължителност до 6 часа.Те са извън предвидените от графика за останалите непълнолетни.
Дисциплинарните наказания-чл.193 ал.1 ЗИН.Различават се от тези за пълнолетните по размера.
Органи,налагащи наказанието-само началникът на поправителния дом.
С навършване на 18г се местят в затвор.Има изключение до 20г-чл.195 ЗИН-по предложение на педагогическия съвет и желание на непълнолетния.Тези,които са били на строг режим се преместват в затворнически общежития от закрит тип,а на лек и общ-в открит тип-чл.194 ал.2,3 ЗИН.
В новия ЗИН не е предвидено граничение за домашен отпуск.Зависи какво ще се предвиди в правилника.