20. Договор за туристически пакет. Договор за организирано пътуване при обща цена

Правната уредба – Д-ва 90/314/ЕUO. Закон за туризма – в специален раздел. Тур пакет да се разграничава от другите договори, свързани с летуване, отдих – те се уреждат в ЗЗП – дог за предоставяне на частично право на ползване на недвижим имот през даден период от време; дог за ваканционни продукти. Това са отделни договори по ЗЗП.
СТРАНИ
Туроператор или туристически агент, който предоставя в пакет съответните туристически услуги. В ЗТ се определят туроператора и неговата дейност. Туроператорска или туристическа агентска дейност на територията на Република България се извършва само от регистрирани по този закон лица. "Туристическа агентска дейност" – посредническа дейност – резервации, ексекурзовотски услуги и др. "Туроператорска дейност" е организирането на групови или индивидуални туристически пътувания с обща цена и продажба на пътувания пряко и/или чрез туристически агент по договор и ваучер на краен потребител. "Туроператор" е лице, регистрирано за извършване на туроператорска дейност.
Потребител – законът определя потребителя на тези услуги като лице, което сключва дог за туристическо пътуване или лице от чието име или в чиято ползва се сключва дог за туристически пакет. Също така потребител е и лицето комуто е прехвърлен туристически пакет с обща цена. Само ФЛ, без значение дали те самите са сключили дог, или дог е сключен от ЮЛ за тяхна сметка. Потребителят на туристически услуги е туристът. В закона за туризма не е уточнено, че потребителят е ФЛ. Може да се скл с ЮЛ, но това ЮЛ няма да потребява услугите, няма да е потребител. ЮЛ не може да бъде потребител. Скл дог с туроператор, ЮЛ не става потребител. Другият вариант е да действа от свое име, но за сметка на ФЛ – ще бъде комисионер. 3 вариант – ЮЛ сключило дог в полза на трето лице.
ПРЕДМЕТ
Това е пътуване по предварително изготвена програма, която включва поне две от следните услуги:
1 транспорт; 2 нощувка; 3 други туристически услуги. Когато обхваща период по-дълъг от 24 часа или включва и нощувка.
Форма – писмена с определени реквизити. Един от реквизитите е срокът, в който потребителят може да се откаже от дог без да дължи неустойка или обезщетение.
Задължения на туроператора – преддоговорни; след скл на договора; свързани с възможността за промяна на цената. Преддоговорни задължения – да предостави инфо на потребителя. Преди скл на дог в писмена форма туроператорът да предостави инфо по всички условия по бъдещия дог. Изключение от това задължение е предвидено когато се скл дог в последния момент преди отпътуването, преди предоставяне на съответната услуга. Задължения след скл на дог – да предостави на потребителя екземпляр от договора; да предостави на потребителя до 7 дни преди отпътуването определена инфо относно местонахождение, адрес, тел на свой представител в посещаваното място, както и в този срок да предостави инфо за застраховките, какъв транспорт ще се използва и тази инфо да е на БГ; евентуална промяна на цената – най късно до 20 дни преди пътуването при определени условия - промяна на такси, транспортни разходи. В останалите случаи законът не допуска промяна на договора. В закона се уреждат и последиците при неизпълнение на дог от стр на туроператора, както и последиците при промяна от стр на туроператора на съществени условия от дог, освен тези промени, които се налагат. В тези случаи потребителят има право да се откаже от дог, без да дължи неустойка или обезщетение. При отказ от дог потребителят има право да иска друго пътуване или пък да развали дог и да иска връщане на заплатената цена. Тук правото на отказ е уредено по друг начин – допуска се при съществена промяна на условията на дог. В този случай потребителят, когато туроператорът не изпълни своите задължения, може да търси обезщетение по общите правила – може да се търси обезщетение и за неимуществените вреди. Неимуществени вреди – потребителят е бил лишен от положителни емоционални преживявания, радостта от тези преживявания.
Прехвърляне на правата и задълженията по дог за туристически пакет на трето лице
В определен срок преди пътуването могат да прехвърлят правата и задълженията си на трето лице, но при уведомяване на туроператора, защото вече ще има нов контрагент. И двете лица носят отговорност за заплащане на общата цена. Туроператорът отговаря и ако причините за неизпълнението са от негов контрагент. След това има регресен иск. Допуска се да се уговори горна граница на отговорността за вреди на туроператора. Това може да бъде трикратния размер на цената на пътуването.