20. Търговски аспекти на правото на интелектуална собственост.

ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ представлява общото понятие, което включва защита на авторското право и индустриалната собственост – в областта на търговското право, сделки, свързани с авторските права почти няма – те са сделки на гражданското право и основния в областта на авторското право е ИЗДАТЕЛСКИЯ ДОГОВОР – той е търговски договор от гледна точка на издателя, но от гледна точка на автора, той си е чисто граждански договор, тъй като упражняването на тези права не е толкова свързано с търговския оборот, той се занимава предимно с ПРАВАТА ВЪРХУ ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ – патентните права, правото върху търговска марка
Споразумението TRIPS – СЕ ЗАНИМАВА върху правата върху интелектуалната собственост
Основният акт, който действа в областта на индустриалната собственост – ПАРИЖКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ , в която е открито международно съглашение, сключено през 1883 г., България се присъединява по силата на Ньойския договор. ПРОТОКОЛИ на международни конеренции, редактиращи отделни членове на конвенцията и ги приспособяват към новите условия и обикновено Парижката конвенция се дава в някаква редакция – напр. Стокхолмска редакция – тя действа в тази държава в редакцията, направена на конференцията в Стокхолм. Не всички държави членки ратифицирали конвенцията рати фицират и всеки протокол. Съгласно парижката конвенция, в духа на която са изготвени и националните ни актове - закон за патентите и регистрацията на полезните модели изисква всяка държава – съдоговорителка да осигури прилагането на правилата на конвенцията и защита на гражданите на другата държава-съдоговорителка в същия обем, в който е осигурена защитата на нейните граждани или Парижката конвенция задължава страните-съдоговорителки чрез вътрешното си законодателство да осигурят национален режим на притежателите на права върху индустриална собственост НЕ ОЗНАЧАВА че се създават специални права, а изравняване на правата
Друг е режимът на най-облагодетелствана нация, което осначава че ако държавата е предоставила на група чужденци най-добрите условия, на тази друга държава, която влиза в договорни отношения с държавата, тя трябва да предостави същите условия. Това означава повече права, отколкото на местните граждани!!! Разликата е че при конвенцията това е изравняване на правата
МЕЖДУНАРОДНО БЮРО В БЕРН
За общо управление на Конвенциите във връзка интелектуалната собственост е създадена Световната организация за интелектуална собственост 1966, която има единен едминистративен орган, намиращ се в Женева.