19. Зачитане и отменяне на зачетени работни дни на лишените от свобода

2 работни дни = 3 дни изтърпяно наказание
Зачитането става въз основа на изпълнение на трудови норми на 100%.Ако не работният ден се зачита в зависимост от уплътняването на раб. време.Тогава раб. ден се зачита в процентно отн-е от изработеното.
Зачитане на работни дни без осъдените да са работили:
1.времето за годишна почивка.
2.когато са включени във форми на обучение.За работно време се счита само времето,в което те реално са заети в тази ф-ма на обучение
3.времето,в което жени са били в почивка поради бременност/раждане,но ако преди това са работили.
4.в почивка поради трудова злополука или професионално заболяване.Пак трябва преди това да са работили.
5.за работно време се зачита времето,през което лишените от свобода се освобождават от работа 1 час по-рано,когато е включен в някакви ф-ми на обучение.
6.за работни дни се зачитат 2дни,през които при освобождаване лицето се спира от работа

Отмяна на зачетени работни дни-уредено в НК-когато се вижда,че въпреки,че се труди,лишеният от свобода не се превъзпитава,за да не се получи механично освобождаване по-рано от срока предвиден от съда.Ако лишеният от свобода работи редовно 1г ЛС се изтърпява за 8 месеца.В НК отмяната може да бъде на съответните осн-я –неизпълнява трудовите си зад-я,извършил е престъпление по време на изтърпяване на наказанието,влияе на другите лишени от свобода,когато не изпълнява зад-ята си при изтърпяване на наказанието.
Може да се отменят за 2г назад от датата на последното нарушение,съответно датата на извършване на престъплението.Тази отмяна е предвидена като процедура в НПК.Съдебното заседание на Окр. съд по местонахождение на затвора-3-членен съдебен състав.Предложението може да се направи от прокурора,от началника на затвора на собствено осн-е.На заседанието присъстват прокурорът и осъденият.Съдът се произнася с определение,което може да бъде обжалвано/протестирано пред Апелативен съд.