19. Договор за придобиване на частично право на ползване върху недвижим имот

Понастоящем се нарича договор за разпределено във времето право на ползване на собственост. С промяната на ЗЗП се уредиха още 3 дог – дог за дългосрочни ваканционни продукти; дог за препродажба на право на ползване върху недвижим имот; и замяна.
ДОГ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНО ВЪВ ВРЕМЕТО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ може да се ползва не само недвижим имот, но и движими вещи – например тези, които са свързани с почивката.
ХАРАКТЕРИСТИКА СПОРЕД ЗЗП
Тези дог както и останалите потребителски дог се сключват между търговец (ФЛ/ЮЛ), който сключва тези дог във връзка със своите професионални и търговски дог, страна може да бъде и лице, което действа за сметка и от името на търговеца, т.е. агенти - туроператори. Другата страна винаги е ФЛ.
ПРЕДМЕТ
Дог за разпределено във времето право на ползване на собственост. Този дог има за предмет предоставяне временно, но за период повече от една година ползването на недвижим имот и движими вещи за настаняване с нощувка. Предоставя се за период по-дълъг от 1г ползването на недвижим имот или движими вещи, вкл настаняване за нощувка срещу заплащане. Целта е да се предостави на потребителите за повече от един период от време в течение на повече от 1г да могат да ползват недвижими имоти (хотели,станции) и движими вещи, които да бъдат настанявани за нощувка срещу заплащане. Предмет - Предоставяне за временно ползване на даден обект.
Договор за дългосрочни ваканционни продукти. Предмет – това е договор, със сключването на който потребителят придобива за срок, по-дълг от 1г, отстъпки и други предимства при настаняване през определен период от време с или без предоставяне на транспорт или други услуги. Ваканционните продукти тук са – отстъпки и предимства, които се предоставят на потребителите за определен период от време. Тези дог се сключват успоредно с дог за придобиване на частично право на ползване.
Договор за препродажба. Предмет на препродажбата – по този дог се има предвид оказване на съдействие от страна на търговеца на потребителя, който вече е сключил дог за частично право на ползване (тайм шеринг) да продаде така сключения от него дог или да загуби друг такъв дог за ползване на недвижим имот или за ползване на дългосрочни ваканционни продукти. Предмет е правото на ползване върху недвижим имот или дългосрочни ваканционни продукти – търговецът помага на потребителя да купи такъв обект или да продаде предмета на сключен от него дог.
Договор за замяна – търговецът вкл потребителя в система за замяна на своето право на ползване през определен период на дадена собствен срещу същото право на ползване, но на друг недвижим имот, което право на ползване се притежава от друго лице. Тук целта е чрез системата на замяна да се даде възможност на потребителите по тяхно искане в различни периоди .
Определение на недвижимия имот който може да се ползва по този дог – сграда или част от сграда, предназначена за живеене. Тези дог са уредени като формални дог, сключват се в писмена форма или на друг траен носител, на езика на държавата членка, в която пребивава потребителят или чийто гражданин е той. Тези договори не могат да се предлагат или продават като инвестиция. Преддоговорната инфо трябва да бъде дадена на стандартен формуляр, за да може да се предостави една пълна инфо. Тя се дава безвъзмездно на достъпен носител – писмено или др. тази инфо по-късно става част от съдържанието на дог. Предоставяне на инфо за правото на отказ, също чрез отделен формуляр. Клаузите, включени в текста на дог, които се отнасят до инфо и правото на отказ, трябва да бъдат допълнително преподписани от страните.
Право на отказ
Срокът за отказ – 14 календарни дни. Началният момент е датата на скл на дог, ако е скл предварителен дог – от неговата дата, или от датата на получаване на дог ако дог е получен на друг траен носител след сключването му. Ако търговецът не предостави инфо за правото на отказ, то е 1г. и 14 дни от датата на сключване или на получаване на дог. Отказът от дог. се извършва чрез уведомление от потребителя до другата страна, като уведомлението трябва да бъде направено по два начина – или чрез стандартен формуляр за уведомление, или да бъде направено в писмена форма или чрез друг траен носител. Траен носител може да бъде освен хартиения – СД, ДВД, ел. поща. Уведомлението води до прекратяване на договора, като прекратяването има действие за напред. Прекратяването на дог има за последица погасяване на правата и задълженията на страните; потребителят не дължи разноски, свързани с прекратяването на дог, не дължи заплащане на услуги, предоставени му преди отказа. Прекратяването на тези дог автоматично води до прекратяване и на други, свързани с тях договори, също без да се дължи неустойка или обезщетение. Тези други дог могат да са дог за транспорт, за кредит. Забрана за авансово плащане (и за дог, сключен от разстояние) блокиране на пари по сметка, предоставяне на гаранции или всяка друга насрещна престация в полза на търговеца преди изтичане на срока за отказ.
В закона се урежда и прекратяване на дог, след като е започнало изпълнението – дог, при които плащането на цената е разсрочено във времето. При отправяне на покана за заплащане на следващата годишна вноска, потребителят има право да се откаже от договора, когато изпрати предизвестие до 14 дни от поканата за плащане. При друг потребителски дог не се урежда.
Разлика между дог за организирано туристическо пътуване срещу обща цена и дог за предоставяне на частично право на ползване и дог за дългосрочни ваканционни …
1. имат различна уредба. И в Е законодателство източниците са отделни директиви.
2. в предмета. Дог за организирано туристическо пътуване срещу обща цена – предоставя се възможност за пътуване по предварително изготвена програма, която включва комбинация от най-малко от 2 от следните услуги: транспорт; нощувка; други туристически услуги и които обхващат период по-дълъг от 24ч или включително нощувка. Той има за предмет комплекс от услуги. При дог за предоставяне на временно право на ползване на собственост има за предмет предоставяне на правото на ползване на определени недвижими имоти , които представляват жилища или части от жилища или на движими вещи. По отношение на страните разлика няма, формата също.
3. Дог за организирано туристическо пътуване се изпълнява в по-кратък период от време. Услугите трябва да се предоставят повече от 24ч, ако не включват нощувка. А дог за предоставяне на ваканционните продукти и други - срокът им да бъде повече от 1г – те са с продължително изпълнение.
4. Правото на отказ. При дог за туристически пакет по ЗТ и правото на отказ при тайм шеринг и дог за ваканционни продукти. При дог за туристически пакет потребителят има право да се откаже от дог, когато туроператорът промени съществени клаузи от дог. Потребителят, отказвайки се от конкретния дог има право да получи друг туристически пакет или да получи обратно сумата, която е заплатил. Тази разлика се дължи не толкова на предмета на дог, а че директивната за туристическите услуги е приета преди 20г. Правото на отказ по ЗЗП може да бъде упражнено без да е необходимо да имаме някакво поведение на туроператора, което да е неправомерно или не е добросъвестно. Няма условия, които закона да поставя, за да се упражни правото на отказ. Д 2008/122/ЕО