17. Договор за продажба от разстояние

В ЗЗП има специален раздел по въпроса. Правила в този раздел, отнасящи се за продажбата от разстояние, са възприети от Директива на ЕС, отнасящи се за дог, сключени от разстояние. Същата има по-широко приложение, тя се отнася до всички дог, сключени от разстояние, а не само продажба. Това е разновидност на дог за потребителска продажба. До сключването на дог и по време на това страните не са във физически контакт помежду си. Има разлика между този дог и дог, сключен извън търговски обект. При втория страните имат контакт помежду си. Страните по дог за продажба, сключен от разстояние са: доставчик – всяко Ф/ЮЛ, което в рамките на своята търговска и професионална дейност сключва дог от разстояние с; потребител – ФЛ. Доставчик е търговец, който не само доставя на крайния потребител, но и междинен доставчик. Но за потребителската продажба само този, който доставя на крайния потребител. Предмет са потребителски стоки и услуги. ЗЗП изважда изрично от предмета определени потребителски стоки: лекарства, отпускани по лекарско предписание; хранителни стоки и напитки, предмет на редовни доставки; услуги като настаняване в хотели за отдих; дог, сключен чрез автомати за продажби; съобщителни услуги, предоставяни от специално предприятие и др. правилата на този раздел се прилагат и по отношение на финансови услуги, предоставяни от разстояние. Извод: законът изключва някои потребителски стоки от предмета; законът ограничава приложното поле на някои разпоредби относно стоки и услуги.
Доставчикът има преддоговрни отношения. Страните не преговарят директно, тъй като не са в контакт. Ползват средства за комуникация – реклама, каталог, ел.поща, факс. Доставчикът трябва да даде точна информация за стоката или услугата, цената, транспортни разходи, начина на плащане, на доставка, инфо за себе си, за правото на отказ и срока. Информацията трябва да е на ясен и разбираем език, ако тя е устна, трябва да бъде потвърдена писмено преди доставката или преди сключване на дог или да бъде предоставена на потребителя на друг траен носител. Доставчикът няма право да приема авансово плащане, освен при изрично съгласие на потребителя за това. Правото на отказ е 7 дни, течащи от датата на получаване на стоката. Когато потвърждаването на потребителската инфо става преди доставката текат: от датата на сключване на дог, ако става с потвърждаване при сключване на дог; ако потвърждаването става след скл на дог срока тече след потвърждаването. 7 дни са работни. Отказът не се аргументира, не се дължат обезщетения и неустойки. При услуги срокът за отказ е 14 дни. Ако изобщо няма писмено потвърждаване, то срокът за отказ се удължава до 3 месеца от доставката на стоката или сключването на дог. При отказ дог се прекратява с обратна сила. Възстановява се платената сума до 30 дни от отказа, а получената стока се връща. Сумата се възстановява в пълен размер, дори стоката да е ползвана. Отказът тук не е отметнина. Има изключения, при които не се прилага правото на отказ – услуги, чието изпълнение е започнало преди изтичането на правото на отказ със съгласие на потребителя; при стоки, които поради естеството си не могат да бъдат върнати обратно или подлежат на развала; за доставка на периодично издание и др.
Сроковете за изпълнение на дог сключен от разстояние са до 30 дни изпратени от потребителската поръчка, т.е. доставчика дава информация за стоки и услуги, но това е покана за оферта и адресата, откликвайки на поканата, прави поръчка. Ако доставчикът не може да изпълни в срока, трябва да върне парите.