17. Международен контрол за прилагане на правата на човека

Институтът международен контрол е един от начините в международните отношения, осигуряващи съблюдаването на международните отношения, наред с гаранциите и другите международни мерки. Съгласно международната практика, за да се поощрят държавите да изпълняват поетите международни задължения в областта на правата на човека, се използват също така и консултации, оказване на помощ на държави при разработване и приемане на национални закони в тази област, оказване на добри услуги и посредничество при възникването на спорове, приемане на препоръки в рамките на международните организации и др.
Държавите-участнички в международните u1076 договори относно правата на човека, за да прилагат техните норми, използват такива правно-технически средства като имплементация /трансформация/ на международните норми в национални /в конституциите и специални закони/, включване в международните договори на норми, определящи формите и мащабите на необходимите действия по приложението на договорите.
Целта на разработването и приемането на универсални международноправни норми е, те да намерят общо приемане и прилагане във всички региони на света, като постепенно да получат такава унификация, че човек, независимо от това в коя държава се намира и независимо от проповядваната в тази държава култура, религия, бит и Т.Н., да му бъдат гарантирани едни и същи права и свободи и тяхната своеобразна закрила. В това отношение усилията на международната общност са насочени не само към разработването и приемането на международни актове, но и към поощряване на тяхната ратификация, като важно място се определя на осигуряването на международен контрол за тяхното правилно прилагане и точно съблюдаване.
Сега в международните отношения ефективно функционира система от мерки, представляваща международни механизми, които оказват съществено влияние върху правилното прилагане и съблюдаване на отделните международни актове относно правата на човека.
Контролът в съвременните международни отношения се осъществява главно на универсално и регионално ниво, предимно в рамките на учредените международни органи /правителствени и неправителствени/.