16. Имуществена отговорност на лишените от свобода

Тя бива 2 вида:
-намалена
-пълна
Пълната имуществена отг-ст –в пълен размер на причинената вреда на вещи,предоставени им от затвора за ползване на лични нужди(дрехи,обувки,спални принадлежности и др).Тази заповед се реализира като се издава заповед на началника на затвора.
Намалена имуществена отг-ст-за вреди причинени при и по повод изпълнение на възложената им работа,ако извършеното не е престъпление-в размер на причинената вреда,но не повече от полагащата им се част от основното месечно възнаграждение за съответния вид работа.
-да е причинена виновно щетата
-отг-стта е лична
Ако извършеното е престъпление-то отговаря в пълен размер.
-вредата да е причинена при или по повод изпълнение на възложена работа от адм-ята
Такава е работа възложена от затворническата адм-я и работата по дежурствата.
Определяне на размер на щетата,отг-стта.
Как се реализира отг-стта.
Размер на щета-определя се от това дали вещта е унищожена или увредена.
Унищожена-взема се предвид пазарната цена към унищожаваното,като се приспада амортизацията.Не се вземат предвид пропуснатите ползи.Определянето на размера на щетата е задължително,защото се посочва в заповедта.
Увредена вещ-равнява се на разходите,необходими за възстановяване на вещта.
Размер на отг-стта:намалена отг-ст-може да е в размера на причинената вреда,но не повече от полагащата му се част от основното мес възнаграждение за съответния вид работа.
Допълнително възнаграждение не се прибавя при определяне на отг-стта.
Размерът на отг-стта да се определи-посочва се в заповедта.
Ред за реализиране-чрез заповед на началника.Посочват се размерите,лицето,възможност за обжалване на заповедта,датата на връчване на заповедта с/у подпис на лишения от свобода.Заповедта се изпраща на Фонд затворническо дело,който прави удръжки от лицето.
Не се правят удръжки в 14 дневен срок от уведомлението,защото лицето може да обжалва заповедта чрез автора.
Обжалването е пред РС-произнася се с решение,което не подлежи на обжалване.
Реализиране на удръжки:
-доброволно
-принудително от трудовото възнаграждение
Може да не е еднократна удръжка,може да продължи във времето докато стане време да излиза лицето.Остатъкът,който е останал да се плати-завежда се граждански иск от затвора към затворника за този остатък.
Ако щетата е причинена на 3-то лице,което е възложител на работа-отдаване на труд,Фонд затворническо дело отговаря за щетата до размера на намалената отг-ст за вредата,след което фондът има право на регресен иск за платеното.