16. Договор за продажба сключен извън търговския обект

Източник на ЕС – Директива на ЕС 85/577/EUC. У нас уредбата е в ЗЗП.
Характеристика
В ЗЗП са посочени признаците, при които един дог представлява дог за продажба сключен извън търговския обект. За да бъде дог за такъв и към него да се прилагат правилата на закона за такъв вид дог е необходимо да бъде налице един от посочените признаци:
- Дог да е скл при посещение на търговеца в дома на потребителя или в дома на друг потребител, без това посещение да е поискано или дог да е скл при посещение на търговеца на работното място на потребителя, отново без да е поискано;
- Дог да е скл по време на организирано от търговеца пътуване.
В проектодирективата за потребителските права в 2008 е дадено определение на дог скл извън търговския обект – дог скл при едновременно физическо присъствие на търговеца и потребителя извън търговския обект. Пак в дома или работата без да е поискано или пътуване от страна на търговеца. Когато дог е уговорен в дома на потребителя, макар и да е сключен по-късно в самия търговски обект, той следва да се счита за дог, сключен извън търговския обект, защото е уговорен извън него. Търговски обекти – обекти под различна форма (магазини, складове, пазарните сергии). Не са търг обекти – представянето става в хотели, конферентни зали, кино зали. В ТЗ са посочени критериите по които трябва да отговаря дог. Този дог е разновидност на потребителската продажба. Страни са търговецът и потребителят. Тук понятието търговец е по-широко – производител, занаятчия.
Предмет са потребителски стоки. ЗЗП уточнява приложното поле на този дог, след като е казал, че това е дог, който се сключва в дома/работата по инициатива на търговеца, законът уточнява, че правилата на този дог се прилагат и тогава, когато посещението е било поискано от потребителя, но дог е сключен не с предмет тези стоки, а за други стоки, които не са били предмет на това посещение. Уточнява се приложното поле и за случаи, при които предложението за сключване на дог е направено от потребителя, но посещението в дома му не е поръчано от него. Дог за продажба, сключен извън търг обект може да има за предмет и стоки, които се влагат в недвижими имоти или пък, които се доставят за ремонт на недвижими имоти. Извън приложното поле на този вид дог остават следните случаи:
- Дог с цена под 120лв.;
- Недвижимите имоти, включително наем и строителство на недвижим имот;
- Дог., сключен по каталог, при които потребителят е имал възможност предварително да се запознае с каталога;
- Дог с предмет ЦК, за застраховки.
Специфичното при този дог е, че законът установява преддоговорни задължения за търговеца – да бъде информиран купувачът относно стоката, тя да бъде индивидуализирана.
- да бъде уведомен купувачът за правото му да се откаже от дог в определен срок.
Тези двете най-късно едновременно със сключването на дог, тя да бъде писмена и да съдържа датата на която е направено уведомлението за правото да се откаже от дог. При нарушаване на тези два случая законът удължава срока, през който потребителят може да се откаже от договора. Купувачът предварително не е запознат със стоките, които се предлагат от търговеца.
Право на отказ
Именно затова е уредено правото на отказ – 7 дни от получаването на информацията относно правото на отказ. Законът не изисква отказът да бъде аргументиран. Правото на отказ е потестативно право – води до прекратяване на дог ПО – чрез уведомление в писмена форма. При отказа за купувача не настъпва негативна последица. Срокът е преклузивен – с него се прекратява правото на отказ. При неизпълнение на задължението за информиране на потребителя, че има право да се откаже от дог. – 3 м. от сключването на дог. Прекратява се дог връзка с обратна сила – даденото подлежи на връщане. Губи се основанието. Задължение на потребителя – да съхранява стоката, за да я върне на продавача.