15. Засилени предпазни мерки,прилагани към лишените от свобода.Употреба на физическа сила,помощни средства и оръжие

Първоначално не са уредени в ЗИН,уредени са в актове за МВР.по-късно се създава уредба,която ги е уреждала,но не е уредена със специален акт употребата на оръжието.В миналия и настоящия ЗИН се уреждат вече.
Мерките са разделени в 2групи:
1-та група е предназначена,когато трябва да се запази животът и здравето на затворническата адм-я и на лишените от свобода-за индивидуална защита.
Това може да се осигури чрез ползване на лични предпазни средства,които държавните служители могат да ползват.Не всички лица от затворническата адм-я са държавни служители,има и лица,които са на трудов договор.
Личните средства са същите,които се използват от служителите в МВР-каски,шлемове,бронирани жилетки и др.
Средствата за индивидуална защита са употребата на физическа сила-може да се използва бойна техника.Физическата сила може да се използва при явно неподчинение,при физическа съпротива,нападение в/у държавни служители.Помощни средства-белезници,усмирителни пояси,различни видове палки,кучета и др. се използват,когато редът не може да се осъществи чрез прилагане на физическа сила.Тези средства могат да се използват само от служители,които са преминали специален курс на обучение.Усмирителният пояс се използва при опасност лицето да посегне на себе си или други лица,той води до обездвижване на тялото.Ползването му не може да продължи повече от 2часа без прекъсване.Гумените и пластмасови палки-нанесен удар може да е смъртоносен,затова може да стане в изключителни случаи.Употреба на оръжие-уредено е също в ЗИН.Използва се като крайна мярка при пресичане на бягство,защита от нападение,засташаващо живота и здравето и др.
Ред,при който се прилагат средствата:могат да се предприемат след заповед на началника на затвора,а ако отсъства от дежурния,ако е при внезапно нападение решението се взема от съответния служител.
При използване на средствата,служителят по възможност да опази живота на лицето.При нанесена телесна повреда,служителят да окаже помощ след употребата на физическа сила,помощни средства и оръжие.Когато се овладее обстановката трябва да се прекрати използването на предпазните мерки.
2-та група се отнася до комплекс от мерки,които се използват при наводнения и природни бедствия.Това са допълнителни ограничителни мерки.Целта им е да се засили степента на изолация в затворите.Компетентен да ги разпореди е министърът на правосъдието.
Такива са:
-ограничаване на достъпа до затвор
-ограничаване на свиждания,отпуск и др.
Мерките могат да траят до 30 денонощия.
Допълнителните ограничителни мерки се използват при въоръжени нападения и бунтове в местата за изтърпяване на наказание ЛС.
Друго средство-изолиране в самостоятелни килии на лица за предотвратяване на бягство и др.Може да трае до 2мес.Това става със заповед на главния директор.Целта е да се предотвратят тези действия.По време на престоя лицето не може да участва в колективни мероприятия,ни има право на свиждания,хранителна пратка,кореспонденция и другите си права.Това не е дисциплинарно наказание.Заповедта може да се обжалва по реда на дисциплинарните наказания.
Предмети и пари,чието държане е забранено се изземват със заповед,която може да се обжалва в 14дневен срок при условията на чл. 111 ЗИН.Разрешени са само вещите посочени в списъка на министъра на правосъдието.
Когато лишеният от свобода откаже да приема храна се вземат медицински мерки.