15. Рекламации и връщане на стока

Рекламационното производство е извънсъдебно производство за решаване на възникнали спорове, доброволно производство. Понякога то е задължително производство, за да се търси съдебна отговорност. Така по Закона за защита на потребителите уведомлението, направено от купувача на продавача, че е налице недостатък е задължително. То може да съвпада с рекламацията. Рекламацията не е пречка да се предяви иск пред съда.

Съдържание на рекламацията:
Рекламационен срок – 2 месеца, който тече в рамките на 2 години от доставката. Срок за отговор – 1 месец. В случаите, когато с търговска гаранция е предоставен по-дълъг гаранционен срок, тогава се удължава и рекламационният срок със срока на гаранцията.

Двустепенно упражняване на гаранционните права. Независимо, че е казано, че има право на избор от тях, най-напред клиента може да избира между ремонт или замяна. Ако не е удовлетворен или не получи отговор, тогава може да упражни другите си права. Това двустепенно упражняване не важи пред съда.

Продажба на стоки втора употреба – в Закона за защита на потребителите няма правила, които се отнасят до такива вещи. В европейската директива от 1999 г. този въпрос е предоставен да се реши от държавите членки. Те могат да предвидят и по-кратки срокове (от 2 години). Вариантът е да се приложи ЗЗД – законна отговорност на купувача от ЗЗД. Тези стоки не са изключени от общите разпоредби на закона.

Движими вещи – 6 м, отговорност за недостатъци. Има право на оглед потребителят и може да констатира. Изтекло е много време от пускането на стоката на пазара. При продажба на вещи втора употреба страните на договора могат да договорят срока и той може да бъде по-кратък от 2г, но не по-кратък от 1г. (според бъдещата директива). Не са изключени от потребителската продажба, но няма и изрична разпоредба. Годността на стоката за обикновено ползване ще съответства на годината на производство.

В ЗЗП изрично е предвидено, че когато причината за несъответствието на доставената стока не е в продавача, а е в производителя или в предходен доставчик във веригата, тогава продавача, който е понесъл вече гаранционна отговорност пред купувача (договорна отговорност) той има възможност да предявява регресни претенции пред лицето, което е причинило несъответствието – 116 ЗЗП. Продавачът, понасяйки гаранционна отговорност (договорна отговорност по ЗЗП), това са разходи за него (имуществена вреда, такива разходи има и при замяна, отбив от цената) тогава продавачът има право на иск за претърпените вреди (вземане за обезщетение, за вредите които е претърпяло). Тези отношения не се уреждат от ЗЗП, а от ТЗ, тъй като в ТЗ няма специални норми, които уреждат отговорност при вреди, прилага се ЗЗД. ЗЗП/ТЗ/ЗЗД. Срокът е 3г. Когато продавачът се намира в пряка договорна връзка, тогава продавачът ще търси договорна отговорност – обезщетение за вреди, ако е уговорена неустойка – нея. Ако причината е в производителя или има междинен дистрибутор, тогава няма договорна отговорност. Потребителят може да търси договорна отговорност от производителя, ако има вреди от вещта. Тук не се търси вина – несъответствието да бъде налице заради производителя/продавача.

Видове договори за потребителска продажба"
В Закона за защита на потребителите са уредени два вида договори за потребителска продажба:
1. Договор за продажба извън търговския обект;
2. Договор за продажба, сключен от разстояние.

ВАЖНО ДА СЕ ЗНАЕ:
Според разпоредбите на Закона за защита на потребителите връщането на стоки без дефект е възможно единствено в случай, че са закупени от онлайн магазин или извън търговски обект. При пазаруване от т.нар. традиционни магазини търговците не са задължени да приемат обратно вече продадени продукти без дефект, тъй като потребителят е имал възможността да се запознае предварително със съществените и реални характеристики на стоката преди да вземе решение за покупката, докато при интернет магазините и сделките извън търговски обект това не е така.