15. Дисциплинарна отговорност на органите на съдебната власт.

Кадрите могат да бъдат санкционирани за извършени нарушения свързани със службата със следните наказания: забележка, порицание, понижаване в ранг за срок от 6 месеца до 3 години и уволнение. Наказанията за адм.ръководители и техните заместници са: забележка, порицание и снемане от ръководна длъжност. Наказанията за съдебните изпълнители и съдиите по вписванията са: забележка, порицание, предупреждение за уволнение и уволнение. Наказанията забелека и порицание се налагат от адм.ръководител, а останалите наказания от ВСС. Наказанията на ВСС се налагат по определена в закона процедура, а тези спрямо държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията от Министъра на правосъдието. Процедурата за налагане на наказание започва с предложение от ръководителите, а също 1/5 от членовете на ВСС. Лицето се изслушва или пък дава писмени обяснения пред дисциплинарен състав на ВСС. Този състав събира и други доказателства. Обвиненото в нарушение лице има право на адвокатска защита пред състава, този състав приема решение което предлага на ВСС. Ако има основание решението се приема с гласовете на повече от половината от общия брой на членовете. Разбира се съветът може да отхвърли решението за наказание или да наложи някои други видове дисциплинарни наказания. Важно е че решенията и на ВСС и на Министъра на правосъдието могат да се обжалват от засегнатите лица пред ВАС. Жалбите се разглеждат от 5-членен състав и решенията са окончателни. Самото дисциплинарно наказание с изключение на уволнение се заличава 1 година след изтърпяването му, но уволненият не може да се възстанови на длъжност.

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ – В дейността на съдилищата участват и съдебни заседатели в случаите определени в процесуалните закони, те трябва да бъдат пълнолетни, лица които се ползват с добро име, да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления няма значение дали са от частен или общ характер, техните кандидатури се издигат с решение на общинските съвети. Те се назначават /за заседателите към Районните съдилища/ от общо събрание на Окръжните съдилища, а за Окръжните съдилища от общо събрание на Апелативните съдилища. Съдебните заседатели във Военните съдилища могат да бъдат само военослужещи до сержанти обаче на къдрова военна служба, могат да бъдат генерали, офицери и сержанти. Те се предлагат от командирите на поделенията и се назначават с решение на общото събрание на Военно Апелативния съд – гр.София. Мандатът на съдебните заседатели е 5 години. Те могат да бъдат освободени предсрочно при осъждане за умишлено престъпление на лишаване от свобода по собствено желание. Те могат да бъдат предсрочно освободени, когато с действията си оронват престижа на правосъдието, а също и ако се окаже, че не отговарят на изискванията за назначаване. Съдебните заседатели по принцип могат да участват в съдебни заседания най-много за 60 дни общо на календарна година. Получават възнаграждение от бюджета на съдебната власт.

В закона има и текстове за СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ – за съдебните служители. Има и норми за отпуски, ваканции и т.н.