14. Средства за поддържане на реда и дисциплината-дисциплинарни наказания на лишените от свобода

Действие,извършено виновно от лишените от свобода,с което се нарушава вътрешният ред,уврежда се имуществото или е физическо увреждане,или обидно отн-е към служител или лишен от свобода.
Ако дисциплинарното нарушение съдържа признаци на престъпление от общ х-р с налагане на дисциплинарно наказание преписката се изпраще в прокуратурата.
За дисциплинарни нарушения се смятат:
-неспазване на реда и дисциплината
-неизпълнение на зад-я
-опити за бягство и отклонение от местата за изтърпяване на ЛС
-завръщане след срока на домашен отпуск
-отправяне на клевети или набеждаване на слувители или други лишени от свобода и др.
Изброяването не е изчерпателно.
Дисциплинарни наказания:
Срокове-чл.106 ЗИН
Дисциплинарните наказания не се налагат,ако са изтекли 6мес. от извършване на нарушение или 1мес от неговото откриване
Наложените дисциплинарни наказания не изпълняват,ако са изтекли 3мес от издаване на заповедта и изпълнението не е отложено по някаква причина
-писмено предупреждение
-извънредно дежурство
-отмяна на награда,която не е ползвана
-забрана за участие в колективни мероприятия
-лишаване от хранителна пратка за срок до 3мес
-лишаване от право на месечен домашен отпуск до 3мес
-изолиране в наказателна килия за срок до 14денонощия(с право на излизане за работа/без право на излизане за работа)
-изолиране в наказателна килия в извънработно време в почивни и празнични дни сборно до 14денонощия в продължение до 3мес
Настаняването в килия(наказателна) се предхожда от медицински преглед-тези лица по време на престоя се хранят като неработещи.Не могат да получават хранителна пратка и нямат право на свиждане.
Органи,налагащи дисциплинарни наказания:
-началник на затворническото общежитие
-началник на затвор
-главен директор на ГДИН
Чл.104 ЗИН-виж
Ред за налагане на дисциплинарно наказание-задължително се изслушва нарушителят.
Ако се наруши редът-процесуалното нарушение е основание за отмяна.
За едно нарушение може да са наложи едно дисциплинарно наказание.
Сроковете на наложеното наказание може да се удължават от по-горестоящия орган до размера,определен в закона.
Защита на лишения от свобода с/у заповеди-2 насоки:
-по адм. ред-1.пред главния директор-министъра на правосъдието;7дневен срок от запознаването на заповедта чрез автора,а компетентният орган да се произнесе в 1мес срок.Обжалването не спира действието,освен ако органът не се произнесе;2.съдебно обжалване(законосъобразност)-само на актове,с които се налага изолиране в наказателна килия;3дневен срок чрез автора на акта.Районен съд-произнася се веднага,но не по-късно от 3дневен срок,закрито заседание-съдът се произнася с определение,което не подлежи на обжалване.