14. Потребителска продажба

За да има ПП трябва да имаме „професионалист” – търговец или п, к извършващ стопанска дейност, но ТЗ не ги посочва като търговци; купувач – потребител, ФЛ.
Отговорността при доставка на стока е на продавача, той може и да не е производител. Т отговорност е договорна.
Законова гаранция – законово задължение на продавача да осигури съответствие на стоката с договора. Продавачът има възможност да се освободи от отговорността, ако докаже, че не е знаел и че не е могъл да знае за публични изявления, или че те са били променени чл. 107 ЗЗП.

Чл. 107. Продавачът не е обвързан с публичните изявления по чл. 106, т. 4, ако докаже, че:
1. не е знаел и не е могъл да знае за направените публични изявления, или
2. публичните изявления са били коригирани в момента на сключването на договора, или
3. решението на потребителя за закупуване на потребителската стока не е било повлияно от публичните изявления.

Тези критерии са изброени в закона. Достатъчно е да е налице само един. Продавачът отговаря за несъответствието независимо дали е знаел за това или не. Отговорността в този случай е обективна. Така е и по ЗЗД. Щом като законът допуска продавачът да се освободи от отговорност по 1. и 2. В тези случаи, щом като е предвидено освобождаване от отговорност, то трябва да се продиктува от това, че той носи риска. При този критерий се взема предвид и знание на продавача относно публичните изявления.

ПРАВА НА КУПУВАЧА КОГАТО КОНСТАТИРА ТАКОВА НЕСЪОТВЕТСВИЕ
Правата на купувача, това са гаранционни права, изрично уредени в закона:
1. Има право да иска замяна
2. Отстраняване на недостатъка чрез ремонт
3. Намаляване на цена
4. Разваляне на договора и възстановяване на платената от него сума.
Освен това купувачът има право да предяви иск и за обезщетяване на вредите по общите правила. Четирите гаранционни права се упражняват чрез отделни искове (всяко едно от тях) – извънсъдебно или съдебно. ЗЗП установява презумпция за съответствие на потребителската стока с договора. За да носи продавача гаранционна отговорност несъответсвието трябва да е налице при доставяне на стоката, а не в резултат на потребяване на стоката. Презумпция, че несъответствието е налице при доставяне, ако то се прояви до 6 месеца от доставката. Изключение от тази презумпция ще имаме, ако се докаже, че несъответствието се дължи на естеството на стоката или на самия характер на формата на несъответсвие. Основните права потребителят-купувач може да ги упражни по 2 начина: съдебно и чрез рекламации.