14. Съдия-изпълнители и съдии по вписванията - статут и правомощия.

Държавните съдебни изпълнители са към Районните съдилища. Те не се смятат за органи на съдебната власт и затова имат по друг статут, най-близко са до т.нар. съдебна администрация /обслужващи звена на съдебната власт/. Техните функции са много сериозни и в много случаи решаващи. Те се назначават от Министъра на правосъдието, след конкурс и се освобождават по същия ред от Министъра на правосъдието при пенсиониране, при оставка /по собствено желание/, при дисциплинарно нарушение /тук ги няма условията на несменяемостта/, при осъждане за извършено престъпление от общ характер и също при трайна невъзможност да изпълнява служебни задължения повече от една година. Държавните съдебни изпълнители осъществяват изпълнението на съдебните актове. Става въпрос за тези съдебни актове по-които има изискуеми вземания – пари, имущество или иначе казано при осъдителни решения. Държавния пък и частния съдия-изпълнител не действа по свой почин, той трябва да бъде сезиран с молба и изпълнителен лист от съответното лице. Съдия-изпълнителят има право да иска съдействие от органите на полицията, ако някой му пречи да си изпълнява функцията, той има право на средства за служебно облекло /както и съдиите/. След прослужени 6 години, той може да получи възнаграждение/заплата/ на Съдия на Окръжен съд. Също както и съдиите и прокурорите, съдия-изпълнителят - обществено и здравно се осигурява и се застрахова срещу злополука за сметка на бюджета на съдебната власт и също като другите органи след прекратяване на трудово правоотношение /освен при дисциплинарно уволнение/ има право на обезщетение с определени суми посочени в закона.
Съдиите по вписванията вписват извършени нотариални действия от частните Нотариуси, могат и да откажат такива вписвания, издават справки, удостоверения във връзка с вписани имоти и т.н. Статутът на съдията по вписване е идентичен с този на държавния съдебен изпълнител по начина на назначаване, освобождаване, стимулиране и пр-е.