13. Средства за поддържане на реда и дисциплината-поощрения на лишените от свобода

Те не са елемент от наказанието ЛС.
Поощренията и наказанията са допълнителни средства, произтичащи от закона и са свързани с времето,през което се изтърпява наказанието ЛС.
Нормите, които уреждат наказанията са императивни,на осъдените не могат да се дават поощрения непредвидени,както и налагане на наказания,непосочени в закона.
Определен е ред за поощренията и наказанията,както и органите,които ги дават респективно налагат.Законът дава възможност на затворническата адм-я да действа по целесъобразност.
Наказващият орган да определи наказанието, което е най-подходящо и има най-голямо въздействие в/у лицето.Отговорността на адм-ята е голяма.Тя трябва да е изключително прецизна при налагане на наказанието.
Поощрения-чл.98 ЗИН-за постигнати успехи в работа, спорт и др.,лицата могат да се поощряват.
Видове поощрения:
-писмена похвала
За всяко поощрение се издава писмена заповед, която се прилага към затворническото досие и се взема предвид при условно предсрочно освобождаване и др.
-заличаване или отмяна (когато не е започнало изпълнение) на наложено дисциплинарно наказание
-извънредна хранителна пратка-може веднъж месечно;може да е изпратена по пощата или при свиждане
-парична или предметна награда-сумата не може да бъде по-голяма от 200лв. За срок от 1 до 3 месеца
-удължено свиждане за срок до 4 часа-ежемесечните свиждания са до 40 мин.Те се осъществяват в специално обзаведени помещения
-свиждания с близки извън затвора за срок до 12 часа-целта е да не се прекъсват социално полезните контакти
С тази награда могат да се награждават лишените от свобода,изтърпяващи наказание ЛС в затворнически общежития от открит тип или поставени в общ режим и изтърпяващи наказание ЛС в затвор или затворнически общежития от закрит тип
-месечен домашен отпуск до 2 денонощия-може да се награждават лишените от свобода,изтърпяващи наказание в затворнически общежития от открит тип,а лицата,изтърпяваши наказание при лек режим това за тях не е награда,а право.
-домашен отпуск до 5 денонощия
-ползване на годишна почивка извън затворническите общежития от открит тип-наградата включва целия размер на годишната почивка или част от нея,определена от началника на съответния затвор.
Органите,които могат да награждават:
-началникът на затворническото общежитие от т.1 до т.6
-от т.6-началникът на затвора
-от т.1 до т.9-главният директор на ГДИН