13. Статут на съдии, прокурори, следователи. Назначаване, несменяемост, несъвместимост, права и задължения.

Статутът на кадрите е свързан със следните положения:
1.Назначаване на кадрите-назначаването се извършва с решение на ВСС при спазване на следните изисквания: а/наличие само на българско гражданство;
б/завършено висше юридическо образование;
в/завършен 6-месечен стаж и придобита юридическа правоспособност;
г/кандидатът да не е осъждан на лишаване от свобода за престъпление от общ характер; д/кандидатът трябва да има нравствени и професионални качества.

2.Освобождаване на кадрите-кадрите се освобождават при:
а/пенсиониране;
б/при влязла в сила законна присъда /лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер/;
в/при трайна фактическа невъзможност да изпълнва функциите за повече от една година /става въпрос лицето да не е на работа/;
г/при липса на качества – нравствени и професионални/което се преценява до 5 години, ако е придобил положението на несменяем/;
д/при дисциплинарно уволнение за нарушение по служба;
е/при завръщане на замествания;
ж/при възстановяване на работа на незаконно уволнен.


3. Несъвместимост с извършване на друга дейност. Кадрите не могат едновременно да извършват други дейности както следва:
а/ не могат да бъдат народни представители, министри, зам.министри, кметове или общински съветници /не могат да заемат изборна държ.длъжност /само зам.министрите са назначаеми//;
б/не могат да упражняват адвокатска дейност;
в/не могат да заемат никакви длъжности изборни или назначаеми в държавни, общински или стопански органи /но няма пречка да е в ръководството на една неправителствена организация/;
г/не може да упражнява търговска дейност и да участва в органи на търговско дружество; д/не може да извършва услуги по гаждански договори, с някои изключения-това са напр. преподаватели изнасящи лекции/те са хоноровани/.
Кадрите стават несменяеми след навършване на 5-годишен стаж, положителна атестация и решение на ВСС, срещу тях могат да бъдат вземани други мерки, но не могат да бъдат сменяеми/не могат да бъдат уволнени по субективни причини/.
Когато един кадър съдия, прокурор, следовател се чувства несигурен при решаване по делото със страните по това дело той е длъжен да се отведе /да се възложи преписката на друго лице по чл.12 ГПК/.
4. Във връзка с това са и правата и задълженията на кадрите, те имат следните права и задължения: а/право да изискват съдействие от граждани и длъжностни лица при осъществяване на своите функции;
б/те имат имунитет;
в/те не носят гражданска отговорност за причинени вреди при изпълнение на службата /освен при извършени престъпления, когато имунитета се снема/;
г/има право на допълнително възнаграждение при допълнително извършени дейности; д/има право на служебно облекло;
е/има право на обезщетение при вреди в хода на изпълнение на службата;
ж/има право на повишаване на мястото;
з/кадърът е задължен да декларира ежегодно доходите си;
и/трябва да съхранява служебната тайна;
й/няма право да изразява предварителни становища по преписки и дела;
к/нямат право на правни консултации;
л/кадрите могат при определени случаи временно да бъдат отстранени от длъжност.
Кадрите могат да бъдат повишавани на място в ранг и в заплата при добра дейност и след прослужени 3 години, т.е. на 3 години веднъж, това става след атестация и с решение на ВСС. Ранговете съгласно закона са следните:
а/Съдия в Районен съд и Прокурор в Районна прокуратура;
б/Съдия в Окръжен съд и Прокурор в Окръжна прокуратура, Следавател в ОСС; в/Съдия в Апелативен съд и Прокурор в Апелативна прокуратура, Следовател в Нац.СС;
г/Съдия във ВКС и ВАС и Прокурор във Върховна Касационна Прокуратура и Върховна Административна Прокуратура;
д/Председател на отделение във ВКС и ВАП и завеждащ отдел във Върховна Касационна Прокуратура и във Върховна Административна Прокуратура.
И следователно ако говорим за рангове е възможно повишаването на място до два по-горни ранга включително /напр. един съдия в РС може да бъде повишен до съдия в Апелативен съд/. Временното отстраняването от длъжност става когато срещу един кадър е образувано наказателно производство от общ характер /значи снет е имунитета и е образувано дело/. Това не е задължително на всяка цена, но може лицето да бъде отстранено. Искането за временно отстраняване се прави от Главния прокурор или поне 1/5 от общия брой на членовете на ВСС. Ако производството бъде прекратено или завърши с оправдателна присъда, лицето се възстановява на работа и му се изплаща цялото трудово възнаграждение от отстраняването му.