12. Възпитателна и корекционна работа с лишените от свобода.

Основно средство за поправяне и превъзпитаване – чл. 152 ЗИН.
Средства – чл.152 ал.2

Тази социална дейност и възпитателна работа в местата за ЛС продължава в няколко етапа. Най – отчетливо е очертан етапът, в които осъдените лица трябва да се адаптират към начина, по които ще изтърпяват наказанието. Той е 3 месеца- чл. 153 ЗИН.
Прави се оценка на лишения от свобода – на риск от рецидив или нанасяне на други значителни вреди,; оценка за поведението – настоящо и очаквано; възможностите за корекции в поведението / личността, които да доведат до преодоляване на личностните дефицити. Тази оценка трябва да послужи за т. нар. планиране на изпълнението на наказанието / присъдата. Трябва да обхване всички дейности по видове и във времето, които ще се извършат по отношение на лишения от свобода. Да се предвидят индивидуални и колективни корекционни програми във връзка с изискването на закона за промяна на дефицитите – да стане законно послушен гражданин. Вкл. и дейности свързани със степента на изолация.

Религиозна подкрепа – възможност да реализират религиозните си потребности. Допуска се присъствието на всички вероизповедания официално признати в страната. Затворническата администрация трябва да осигури условия за изповядване на всички религии. Предвижда се обучаване на религиозни лица, които изповядват религия съответстваща на района, където е затвора – чл. 166 и чл. 167.