12. Коренно население

Коренното население в света наброява над 300 млн души, живеещи на територията на 70 държави. Независимо от нарушаването на техните права, дълго време международната общност не отделя никакво внимание.
През 1982 г. в рамките на ООН е създадена специална Работна група за коренното население, обхващаща дейността, свързана със закрилата на правата на коренното население. Тази група освен това организира и функционирането на ежегоден форум, на който около 500-600 представители на коренното население обсъждат проблемите си с представители на специализираните организации на ООН, на държави, а също така и представители на международните неправителствени организации.
През м. декември 1994 г. Общото събрание на ООН обявява десетилетие на коренните народи в света, с цел укрепване на международното сътрудничество за решаване проблемите на коренното население.
Единственият действащ международноправен акт е приетата през 1989 г. от MOT Конвенция №169 относно ________коренните и племенните народи в независими държави, съгласно която нито държавата, нито която и да е социална група може да отрича идентичността на коренните народи и се възлага отговорност на правителствата да осигурят, заедно с участието на коренните народи, спазване на правата им и на тяхната цялост.
Глобалното икономическо развитие доведе до сериозни нарушения до правото на живот, правото на здравословна околна среда, правото на здравеопазване, както и културните права на коренното население.
Коренното население във всички държави е сред обществените групи, подложени най-много на проявите на дискриминация. Наред с лошите битови условия, в които живеят, не се гарантира правото на труд, а също така се ограничават и техните образователни възможности. В определени държави коренното население е подложено на репресии, като незаконно убийство, подлагане на насилие, изтезания и т.н.
В земите на коренното население в редица части на света се навлиза неправомерно, без разрешение се присвояват или се подлагат на икономическа експлоатация.
Комитетът по правата на човека към ООН е разгледал редица оплаквания от лица, принадлежащи към коренните народи. В рамките на ООН се разглежда и възможността за разработване на. основни принципи и насоки за защита на културните и интелектуалните права на коренните народи. Това ще има практически ефект само ако се разработи международен договор.