11. Обществено полезен труд и права на лишените от свобода във връзка с участието в обществено полезен труд

Трудът в местата за лишаване от свобода е особено важен поради степента на обществена изолация. Полагането на труд освен това е свързано с зачитането на работни дни – два работни дни = 3 дни лишаване от свобода. Свързано е и с получаване на съответното възнаграждение.
Трудът трябва да е организиран по начин, че да се доближава до труда в съответното предприятие/ организация. Организирайки трудовият процес затворническата администрация трябва да осигури правото на лишените на труд и да го съобрази с квалификацията им. Организирайки трудовата дейност целта на затворническата администрация е да обхване по-голямата част от лишените от свобода. Трудът трябва да е обществено полезен – целта е лишените от свобода да разберат, че могат да печелят благодарение на собствените си усилия, а не чрез престъпления.
Обектите, където може да се полага труд съгласно ЗИН са предимно такива в затвора – цехове, работилници. Може и в предприятия извън структурата на затворите, с които се сключват договър със съответното физическо или юридическо лице. ЮЛ трябва да са в държавно участие. Обектите трябва да отговарят на изискванията за охрана, сигурност и безопасност на труда. Когато изискванията биват нарушени началникът на затвора спира лишени от работа до отстраняване на проблема. Не могат да работят за служители на местата за лишавани от свобода.
Отдаване на труд – така е записано в договора полагането на труд.
Задължение на работодателя освен да организира труд и да плаща възнаграждение по договора на фонд „Затворническо дело”. Възнаграждението трябва да съответства на това, което е предвидено за съответната длъжност + всички трудови плащания (допълнителни) по трудовото законодателство вкл. добавки при вреден, опасен труд.
Права – изначално се определя от трудовото законодателство. Продължителността на работния ден и седмица, муждудневната и междуседмичната почивка съответстват на разпоредбите на КТ – 5 дни работна седмица ( с тяхно съгласие главния директор на Главна дирекция „изпълнение на наказанията” може да определи 6 дни работна седмица). Продължителността на междудневната почивка е 12часа – чл. 79 ал.4 (виж ги).
Видове труд:
1. платен
2. безвъзмезден = не платен – могат да полагат чл.80 ал.1
3. извънреден = в размери допустими за останалите работници/ служители по трудовото законодателство. Разрешава се от главния директор на Главна дирекция „ Изпълнение на наказанието” ( ГДИН). Той е платен, но не се счита извънредно за работен ден. Получава допълнително възнаграждение.
Видове безвъзмезден труд:
1. доброволният труд може да бъде полаган и с изрично писмено съгласие на лишения от свобода. Той е в извън работно време в почивни и празнични дни. Може да е свързан с хигиенизиране на затвора, обществени места (паркове, градини). Зачита се при изчисляване на срока на наказанието.
2. дежурство –свързано е с поддържане най-вече на хигиената на местата за ЛС или на територията на затвора. Той не е пожелание, а по график. Не се зачитат за работни дни и е неплатен.

Права – най-вече по трудовото законодателство. За платения труд лишените от свобода не получават пълния размер на трудовото възнаграждение, което получават други хора. Размерът се определя от ............... и не може да бъде по-малко от 30 %. Останалата част се внася във фонд Затворническо дело.
Годишна почивка – тя съответства на размера на отпуска, които се получава за съответна работа, но не може да е по-малък от 14 дни. Необходимо е през последните 10 месеца лишените от свобода да са работили най-малко 8 месеца – чл. 82 ЗИН. Времето на почивка се зачита за работни дни .
Ако по време на полагане на труд лишения от свобода стане не правоспособен поради трудово злополука или професионално заболяване времето през, което е в това състояние се зачита за работни дни чл.83 ЗИН. Процедурата за установяване е като при всички работници и служители.
Чл.83 ал.2 и ал.3 – вижте ги !
Чл.81 – ако обучението е с откъсване от работа може това време да се зачете за работни дни.
Лишените от свобода полагат труд без да са субекти на трудови правоотношения. Нормите на трудовото законодателство извън специалните разпоредби на ЗИН се прилагат чрез препращане – за неуредени случай се прилагат на трудовото законодателство.