11. Съдържание на потребителските договори.

Няма общи правила, а за всеки отделен вид има изисквания за съдържанието. За някои от договорите се изисква съдържанието им да вкл определени реквизиции – дог. за туристически пакет, частично право на ползване, финансови услуги от разстояние и др. За някои се изисква целият дог. да е в писмена форма, а за др. се изисква писмена форма само за определени условия. Общи изисквания са условията да бъдат на БГ език, условията да бъдат на ясен и разбираем език, ако има съмнение в някое условие, то трябва да се тълкува в интерес на потребителя. При дог. за туристически пакет – краен срок за отказ, застраховките, възможности за отмяна на пътуването, т.е. задължителните реквизити са различни за различните договори.
Неравноправните клаузи
Това са общи правила. В главата за неравноправни клаузи има първо един общ състав. След това имаме примерно изброяване на неравноправните клаузи. След което са посочени правните последици при вкл на неравноправни клаузи в потребителски дог. Неравноправни клаузи са уговорки във вреда на потребителя, те не отговарят на изискванията за добросъвестност при формиране на съдържанието на дог, т.е. съдържание, което отчита интересите и на двете страни; те водят до неравновесие между правата и задължения на търговеца и на потребителя. Това са общи правила. Тези признаци се извличат от чл143 ЗЗП. Тази клауза трябва да бъде вкл в съдържанието на дог. с потребителя. В 17 точки са изброени неравноправни клаузи.
Правни последици от неравноправните клаузи. Правните последици биват 2 вида:
1. Когато неравноправната клауза е клауза от общи условия или се съдържат в предварително изготвени условия от търговеца, тогава тези клаузи са нищожни. Поради това че са неравноправни.
2. Не са нищожни неравноправни клаузи, които са индивидуално уговорени. Щом като се е съгласил потребителят, то клаузите не се обявяват за нищожни.
Когато търговеца твърди, че условието е индивидуално уговорено, той трябва да докаже, че е така. Ако някои от условията на дог. вкл неравноправни клаузи, които са предварително подготвени от търговеца и са обявени за нищожни, това не води автоматично до нищожност на целия договор, зависи дали страните биха го скл и без тези клаузи – частична недействителност.
ИЗВОД: няма общи правила, на които да отговаря съдържанието, освен да е на български, ясен език.