11. Признаване на юридическата личност на търговското дружество. Правото на установяване на търговските дружества съгласно европейското дружествено право.

В областта на дружествата като субекти на частни правоотношения в рамките на европейското право са изключително актуални два момента
- правото на установяване
- свързан с горното момент – преместване на седалището

ПРАВОТО НА УСТАНОВЯВАНЕ бива вторично и първично. Под първично установяване се има предвид възможността да бъде преместено седалището на ЮЛ без да се закрива или без да се ликвидира ЮЛ и при запазване континюитета на неговата юридическа личност
Защо е необходимо това – при преместването на седалището на ЮЛ би могло да се промени приложимото право, въпросът е може ли това да стане без да се прекратява ЮЛ - защо да не се прекрати, защото ако се стигне до едно производство по ликвидация има време, така че в международния оборот от значение е преместването на седалището и смяна на приожимото право да стане без да се прекратява. Този въпрос е поставян два пъти пред Съда на ЕО, беше направен опит за изготвяне на директива за промяна на седалището, два пъти съдът на ЕО, е занимаван – 1989 по делото Дейли МЕйл и един път през 2008, по запитване от страна на Унгария

По първото дело – дружеството „Дейли мейл” иска да премести седалището си от Англия в Холандия, с оглед данъчно облагане, целта е, тъй като в Холандия е по-ниско, а и целта е да разпръсне дейността за да скрие част от доходите си, за целта обаче английското законодателство изисква дружеството да бъде прекратено в Англия и преобразувано наново в Холандия. Съдът на ЕО в зората на европейското дружествено право казва, че това не може да стане, тъй като по този начин се заобикалят законите на държавата и данъчните закони не влизат в противоречие с член 43. изискванията на т.нар. „приемаща” държава, които могат да са явят по-тежки по отношение на едно чуждестранно дружество се счита че са в противоречие с член 43 ДЕО /свобода на предоговаряне/ холандския закон предвижда, че когато дружеството е в чуждата държава, изцяло в холандия, за да регистрира клон в холандия трябва да попълни изискванията на холандското право относно размера на установения данък. Съдът на ЕО постановява, че това изискване на холандското право, независимо, че дружеството е учредено в англия, то може да учреди клон по представителство в Холандия без тази държава приемаща държава да поставя допълнителни утежняващи изисквания относно неговата дейност – това обаче касае т.нар. вторичното установяване означава създаване на клон, представителство или установяване на дейност в друга държава членка, останалото е уредено на зоконадетлството на държавата, в която то е било образувано или чиято националност има. – то регламентира неговия правен статут, но то може да осъществява дейност в холандия – при същите условия. Ако обаче – има седалище в Унгария съдът на ЕО.