11. Прокуратура - структура, правомощия, взаимодействие с другите органи на съдебната власт.

Прокуратурата е централизирано ведомство. По структура налице е Районна, Окръжна, Апелативна, Военноапелативна, Върховнокасационна и Върховноадминистративна прокуратури. Главния прокурор ръководи прокуратурата подпомаган от свои заместници, които оглавяват Върховната касационна и Върховната администратина прокуратури. Централизацията на прокуратурата се изразява в това, че първо Главния прокурор осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху всички прокурори. Второ Главния прокурор и заместниците му могат писмено да отменят или изменят актовете на подчинетите им прокурори. Трето всеки прокурор е подчинен на съответния по-горе стоящ по длъжност и всички на Главния прокурор. Четвърто всички действия на всеки прокурор могат да бъдат обжалвани пред непосредствено по-горе стоящата прокуратура, ако не подлежат на пряк съдебен контрол. Функциите на прокуратурата са следните: 1. Прокурорът ръководи разследването в досъдебното производство от следователя и дознателя и упражнява надзор за законност върху техните действия. 2. Той може и сам да извършва разследване. 3. Той привлича към отговорност лица извършили престъпления и поддържа обвинението в съда. 4. Той упражнява надзор при изпълнение на наказателните и други принудителни мерки, вкл.в местата за задържане на лица. Прокурорът предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове, следователно той има право и на проверки дали има такива незаконосъобразни актове и ако установи, че има такива има право на реакция срещу тях, а в случаите когато няма предвиден съдебен контрол той действа по пътя на административния контрол. Прокурорът е един орган за надзор за ЗАКОННОСТ над всякакви служби, органи, частни служби и др. В предвидени от закона случаи прокурорът участва в граждански и административни производства. В изпълнение на своите правомощия прокурорът има следните права: 1.Той изисква документи няма значение от кого и те са длъжни да му ги представят; 2. Извършва лични проверки; 3.Възлага проверки на органи на МВР, контролни органи /напр.финансови проверки, ревизии и др./; 4. Призовава граждани и те са длъжни да се явят под страх на санкция/глоби/; 5. Когато случаите не са от компетентността на прокуратурата тя препраща /материали/ на компетентните органи съответната преписка; 6. взема превантивни мерки съобразно случая, за предотвратяване на престъпления, за прекъсване на престъпления и др.; 7. Прокурорът има право да дава задължителни разпореждания на полицията да извършват конкретни действия; 8. Прокурорът има право на протест на незаконни актове и действия и в определени случаи от закона и на спиране на изпълнението на тези актове и действия до решаване на въпроса от съда. Специално в местата за задържане на лица прокурорът има следните конкретни права: 1. Да посещава местата, никой не може да му забрани да влезе и да извърши проверка; 2. Да разговаря насаме със задържаните лица /без присъствие на съотв.служител/; 3.Има право да разглежда жалби, молби, предложения и да извършва проверки по тях; 4.Има право да дава писмени нареждания със задължение да бъде уведомен за взетите мерки; 5. Има право пряко да освобождава незаконно задържаните; 6. Има право на задължителни писмени разпореждания за отстраняване на нарушения; 7. Има право да спира изпълнението на незаконни писмени заповеди и разпореждания, след което иска тяхното отменяване; 8. След спирането има право да иска отменяване на тези писмени актове по т.7.