10. Изменение на режима на лишените от свобода

Изменение на първоначалния режим в по-лек става,когато са налице 2 предпоставки,предвидени в закона:
1. формални-лишеният от свобода да е изтърпял ¼ от размера на наказанието,но не по-малко от 6 мес,като тази ¼ се изчислява със зачитане на работните дни и намаленото с евентуално помилване.2 работни дни = 3 дни изтърпяно наказание-чл.66 ЗИН.1/4,когато имаме указ за помилване.Ако има да се изпълнява наказание по няколко присъди ¼ се изчислява на база сбора на наказанията.
2. материални-лишеният от свобода показва,че се поправя-има добро поведение.Тази констатация трябва да бъде обективирана в поведението на лицето.
Последващо изменение на режима в по-лек-първоначалният режим е изменен в по-лек и пак се налага да се измени в по-лек(строг-общ-лек).Трябва да са налице 2 предпоставки:1.формална-да изтече срок след предишното изменение,не по-малък от 6 мес.-чл.66ал.3 ЗИН;2.материална-да покаже,че продължава да се поправя.Тези 6 мес. по стария ЗИН са били календарни,сега не е казано.Работните дни се зачитат.
Изменение на режима в по-тежък от първоначалния-чл.67 ал.1 ЗИН.Тук липсва формална предпоставка.Материалната предпоставка-осъденият грубо или системно(в продължение на 1г три пъти е наказван дисциплинарно за дисциплинарни нарушения) нарушава установения ред,отклонява се от работа или влияе отрицателно в/у останалите.Не се изисква влиянието да е съзнателно,достатъчно е да бъде констатирано-практикувайки нормалното си поведение да повлияе отрицателно.Щом няма формална предпоставка това означава,че веднага след влизане в затвора е възможно да извърши нарушение и да бъде изменен режимът.Практиката обаче посочва,че не е целесъобразно.По-целесъобразно е да се ползват други мерки(дисциплинарни),които да коригират поведението му чл.67ал.2 ЗИН.

Чрез специфичните права на лишените от свобода се създават ограничения на правните им възможности чл.86 ЗИН
1.право на кореспонденция-неограничена кореспонденция-праща и получава.Кореспонденцията се проверява с оглед на сигурността,но е от значение и за корекционната и възпитателна работа с лишения от свобода.Целта е стимулиране на социално-полезните контакти.Чл.86 ал.2 ЗИН-началникът на затвора с мотивирана писмена заповед може да забрани кореспонденцията с лица,оказващи отрицателно влияние в/у лишения от свобода,с изключение на възходящи,низходящи,съпруг,братя,сестри,защитници и повереници.
2.свиждания-има право най-малко на 2 на месец,няма максимум.В зависимост от групата,лишените знаят в кои дни имат право на свиждания,от колко до колко часа.Близките получават листовки за това.Провеждат се в специални помещения,без физически контакти,разговорите трябва да са на български иначе се назначава преводач,разговорите се контролират и при нарушаване се прекратява свиждането.Свиждането се провежда на групи.Няма ограничение за лицата,които могат да ходят на свиждане,но трябва да са до 4-ма,като това не важи за лица по чл.86ал.2 ЗИН.Посетителите може да бъдат проверявани.Продължителността на свиждането е 40 минути.Има и особени свиждания-с повереници и адвокати-в специални помещения и могат да подават писмени материали по между си.Провеждат се поначало в отсъствието на служители,те не се контролират.Може в присъствие на служител ако той или лишения от свобода писмено заяви искане за това.

Право да ползват суми за лични нужди в определен размер месечно.Максималният размер е ограничен със закон.Могат да ги ползват за купуване на различни неща от магазин в корпуса или друг ако имат достъп в зависимост от това дали изтърпяват наказанието в по-леки условия.Трябва да а от категорията на разрешените за задържане и ползване на вещи,съгласно списъка одобрен от мин-ра на правосъдието.В затворническите общежития от закрит тип,лишените от свобода нямат право на пари и ползването на суми за нуждите им става чрез купуване по сметка-на всеки лишен се води картон,където е записано с каква сума разполага.В открития тип,лишените имат право да държат в себе си суми до размера,определен им за месечно ползване.Има затворнически магазини.По принцип сумите трябва да са получени като възнаграждение за общественополезния труд,който са положили.Поради безработицата ЗИН предвижда такива суми да бъдат получени и отвън.Те постъпват чрез затворническата адм-я.Размерът на сумите е различен в зависимост от типа на заведението и режима,на който са поставени.При лекия режим-60% от минималната работна заплата.При специален режим(той се прилага само по отн-е на рецидивисти)-20% от мин. работна заплата.Общ режим-50% от минималната работна заплата.Размерът се урежда с правилник за прилагане на ЗИН.
Право на телефонна връзка-чл.86ал.1 т.5 ЗИН.Във всеки затвор и затворническо общежитие има телефон на БТК с жетони/карти и разходите за проведените разговори са за сметка на лишените от свобода.Има установен ред за ползване.