10. Потребителски договори. Характеристики на потребителския договор.

Т.н. потребителски договори се обособиха като вид договори след приемането на ЗЗП ‘99г. До този момент договорите поделят на търговски, граждански. Това обособяване се прави на основание създадената правна уредба на договори в които участват като потребители на стоки и услуги ФЛ. В правната уредба на този вид договори могат да се отграничат нови институти които се създадоха. И също така правната уредба на тези договори почива на др. принципи които се отличават от принципите на ТП, като субсидиарен източник за уреждане на тези договори – закона за туризма, др. специални от тяхната уредба могат да се извлекат принципи, които са присъщи за ПОП.
Това са частноправни договори, обслужват движението на стоки и услуги до крайния потребител. Това е характерно за предмета на тези дог. – че имат един краен продукт, който се потребява от ФЛ за лични нужди, семейни, които са извън тяхната търговска и професионална дейност. Тези стоки не се влагат в едно по-нататъшно производство.
Страни
Търговецът и потребителите. По ЗЗП потребител – ФЛ, което потребява за свои нужди извън своята професионална и търговска дейност. Едната страна, потребителят, винаги е ФЛ. Дори при някои договори, които също могат да се отнесат към този вид може да участва като страна ЮЛ (туристически пакет) то е в качеството или на комисионер за сметка на други лица, или ще сключва договора в полза на трето лице.
Предмет
Стоки или услуги за лично потребление. Възможно е да са такива, които могат да се ползват и за професионални нужди. В този случай се взема предвид преобладаващото приложение. Професионално потребление, за да имаме трябва услугата или стоката да се влагат в производствения процес, в професионалната дейност. Разграничителен критерий – за какво ще се ползва. Но трябва да има и допълнителен критерий според Сукарева.
От правната уредба в законите могат да се извлекат принципите на правното регулиране на потребителските договори – принципи на потребителското договорно право:
1. нормите в потребителските закони уреждат фигурата на потребителя като информирано и просветено лице. Макар че цялата уредба в потребителските закони е по-благоприятна към потребителя;
2. принципът за автономия на волята се разгръща по-широко. Особено при тези договори, при които потребителят не е запознат за предмета, когато сключва договора. Дог., с който се предава временно ползване на недвижим имот. Предметът е такъв, че обектът не може да бъде подложен на оглед от потребителя. Дистанционните продажби – до сключване на договора между страните няма физически контакт. Уредено е правото на отказ от договора в определен срок без да се налага санкция;
3. принципът за отстраняване на информационната неравнопоставеност между двете страни на договора. Търговецът, който знае какъв продукт предлага, а потребителят в по-малка степен може да се запознае с продукта. Уреждат се преддоговорни и договорни задължения за предоставяне на информация на потребителя – при някои договори. Друг способ е рекламата. Реклама, която не е заблуждаваща, нито е сравнителна реклама, която да злепоставя конкурента.
4. Нов инструментариум, чрез който потребителят да се защитава – отказът от договора;
5. Уреждане в ЗЗП на неравноправните клаузи, вкл в потребителски договори. Изрично е посочено в закона, че ако неравноправна клауза е вкл в общи условия, то тези неравноправни клаузи се обявяват от закона за нищожни. Ако такива клаузи са вкл в други договори, които нямат потребителски характер, те ще бъдат валидни.
Пълната унификация, която се цели да се постигне в ЕС на базата на директивите ще бъде в областта на потребителските договори. Друга тенденция – да се създаде обща рамка, която да представлява един модел, но така няма да се стигне до пълна унификация.

СКЛЮЧВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ДОГОВОРИ
Нито в европейското ПОП, нито в ЗЗП има общи правила относно скл на потребителските договори. Няма единна правна уредба за скл на потребителски договор. Различните директиви и закони съдържат собствени правила за скл на съответния договор. Така че се прилагат общите правила на ГП, освен ако за конкретен потр дог има специални изисквания в специален закона. В ЗЗП са уредени различни търговски практики които да се прилагат при скл на отделни потребителски договори, които имат по-особена характеристика – дог скл извън търговския обект, за дог скл от разстояние. Предвидено е в търговските практики – забрана за доставка на стоки и услуги без предварително искане от потребителя. Потребителят няма задължение да я върне. Така се получава неоснователно обогатяване, ако потребителят трябва да я върне. Получаването е различно от одобряването. Липсата на отговор от потребителя, когато му е направено предложение – не се приема за съгласие. Уредени са в ЗЗП и състави на нелоялни търговски практики, които противоречат или на добросъвестността или на професионалната етика или са агресивни търговски практики или се използват срещу податливи лица. уредени са и състави на подвеждащи търговски практики.
В повечето потребителски закони са уредени преддоговорни задължения. Тези задължения са преддоговорни информационни задължения – преодоляване на неинформираността, неравнопоставеността. Как се разграничава рекламата от преддоговорните задължения. Рекламата е адресирана до неопределен кръг от лица, а и не е толкова подробна. Преддоговорните задължения имат индивидуален адресат. При договорите скл от разстояние също предложението е насочено към неопределен кръг от лица. Преддоговорните информационни задължения са общи задължения. Например в директивата за скл на дистанционни договори са уредени два вида задължения преддоговорни – за информиране относно предмета на договора и за информиране относно скл на дог. В нашето ПОП същото. Задължения преди придобиване на стоката или услугата – за да реши дали да скл дог или не. Информираност за цената, количеството, срока на плащане, гаранция и др. в ЗЗП е предвидено че преддоговорната информация, която се дава трябва да е в писмен вид или по друг подходящ вид и да бъде разбираема. Средства за преддоговрна инфо представляват каталозите, етикирането на стоките. Това са общи задължения за преддоговрна инфо която са длъжни да дават търговците на потребителите. В отделните договори се уреждат специални задължения – дог за продажба извън търговския обект (търговецът трябва да информира потребителя за правото му да се откаже от дог в определен срок 7дн; трябва да е в писмен вид информацията; да бъде дадена при отправяне на предложението за скл на дог и най-късно до момента за скл на договора, ако не се даде такава информация се удължава срока в който потр може да е откаже от дог); дог за продажба от разстояние (преди скл на дог търговеца треа да предостави инфо относно самия доставчик, основните характеристики на продукта, цената, начина на плащане, правото на отказ от дог); дог за предоставяне на частично ползване на недвижим имот пред определен период от време (да се предостави писмена инфо, която да съдържа описание на недвижимия имот, какви услуги се скл в цената която се плаща). Дог за туристически пакет – нощувки, транспорт, паспортен режим. Закона за електронната търговия – чл. 14, задължение за потвърждаване на приемането, стъпките за скл на дог.
Сключване
Няма общи правила, но при всички потребителски договори – трябва да се постигне съгласие. Специални правила при скл на дог по електронен път – изисква се потвърждение за получаване предложението и приемането. Това потвърждение е равнозначно на приемане или пък е фактическо действие, две са хипотезите. При някои потребителски дог скл може да стане и чрез конклудентни действия – приема се стоката и се заплаща цената. При туристически пакет, таймшеринг и др. не е възможно.
Форма
Няма общи правила. Дог за турситически пакет, дог за предоставяне на частично право на ползване на недвижим имот и др. – трябва да е в писмена форма. За някои договори е предвидена писмена форма, но това не е общо изискване.