10. Върховен административен съд - структура и компетенции.

Той /ВАС/ е касационната инстанция за съдебните актове на всички съдилища и осъществява като висша инстанция върховното административно правораздаване. Освен това ВАС е единствената инстанция, която се произнася по спорове за законност на актове на Министерския съвет /МС/, на Министри и други актове, които по закон се възлагат на него като първа и единствена инстанция. В този смисъл ВАС заседава първо в състав от 3-ма съдии, когато се произнася като касационна инстанция срещу решения /при спорове/ на администативни съдилища, тук той се явява втора инстанция. Също когато разглежда спорове за законност на подзаконови нормативни актове, напр. постановления, решения правилници на МС, когато се обжалват такива нормативни актове, а също норм.актове на отделни Министри и т.н. Също разглежда жалби срещу ненормативни актове на министри, напр.индивидуални административни актове на министри. Има и други ИАА на ръководители на различни агенции, заповедите на областните упавители и др. се обжалват и разглеждат във ВАС. ВАС разглежда дела с 5-членен състав на съдии, когато разглежда спорове срещу решения на 3-членния състав на ВАС. ВАС разглежда дела в състав от 7 души на съдии по искания за отмяна на влезли в сила съдебни актове.
ВАС се произнася на общо събрание на всички съдии, когато издава тълкувателни постановления при противоречива съдебна практика по прилагане на законите в административното правораздаване. ВАС се произнася на общо събрание на колегията с тълкувателни решения за разрешаване на спорни въпроси по тълкуване и прилагане на закона. И тук както и във ВКС в тези заседания на общите събрания присъства и изразява становище Министъра на правосъдието, присъства заместника на Главния прокурар, присъстват и Председателите на Административните съдилища и др. Има и пленум, който се състои от всички съдии има идентични функции с пленума на ВКС, такива идентични функции има и Председателя на ВАС по ръководството и отчитането на дейността.