Наказателно изпълнително производство

Лекции по Наказателно изпълнително производство
Съдържание:

1. Предмет и съдържание на Наказателното изпълнително производство. Отношение към други правни отрасли.
2. Цели и задачи на Наказателното изпълнително производство.
3. Развитие на Наказателното изпълнително производство по света и в РБ. Източници.
4. Основни принципи на Наказателното изпълнително производство. Общи и отраслови принципи.
5. Изпълнение на наказанията като държавна дейност. Органи и институции.
6. Същност и съдържание на наказанието лишаване от свобода.
7. Места и органи по изпълнение на наказанието лишаване от свобода.
9. Диференцирано настаняване на осъдените по затвори, поправителни домове и трудово–поправителни общежития.
10. Правно положение на лишаването от свобода – общи въпроси.
11. Имуществена отговорност на лишените от свобода.
12. Възпитателна и корекционна дейност на лишените от свобода.
13. Самодейни органи на лишените от свобода
14. Средства за поддържане на реда и дисциплината
15. Зачитане на работни дни и отмяна на зачетени работни дни.
16. Освобождаване от местата за лишаване от свобода: амнистия, помилване, предсрочно освобождаване, прекъсване изпълнението на наказанието.
17. Особености при изпълнението на наказанието лишаване от свобода по отношение на непълнолетните.
18. Особености при изпълнението на наказанието лишаване от свобода в затворническите общежития от открит и преходен тип.
19. Изпълнение на наказанието доживотен затвор.
20. Изпълнение на наказанието пробация.
21. Изпълнение на наказанието конфискация на имущество.
22. Изпълнение на наказанието лишаване от права.
23. Изпълнение на наказанията глоба и обществено порицание.
24. Изпълнение на мярката неотклонение задържане под стража. Правно положение.


Лекции по Наказателно изпълнително производство (вариант 2)
Съдържание:

1. Обща характеристика на Наказателно – изпълнителното право. Историческо развитие. Източници
2. Изпълнение на наказанието като дейност
3. Принципи
4. Същност и съдържание на наказанието лишаве от свобода
5. Места и органи по изпълнение на наказанието лишаване от свобода
6. Диференцирано настаняване на осъдените по затвори, поправителни домове и затворнически общежития
7. Настаняване в затворите и поправителните домове
8. Правно положение на лишените от свобода
9. Режим в местата за лишаване от свобода - същност, съдържание
10. Изменение на режима на лишените от свобода
11. Обществено полезен труд и права на лишените от свобода във връзка с участието в обществено полезен труд
12. Възпитателна и корекционна работа с лишените от свобода.
13. Средства за поддържане на реда и дисциплината-поощрения на лишените от свобода
14. Средства за поддържане на реда и дисциплината-дисциплинарни наказания на лишените от свобода
15. Засилени предпазни мерки,прилагани към лишените от свобода.Употреба на физическа сила,помощни средства и оръжие
16. Имуществена отговорност на лишените от свобода
17. Участие на обществеността в работата на местата за ЛС
18. Освобождаване от местата за лишаване от свобода
19. Зачитане и отменяне на зачетени работни дни на лишените от свобода
20. Особености при изпълнение на наказанието ЛС по отн-е на непълнолетните
21. Изпълнение на наказанието доживотен затвор, конфискация на имущество, глоба, лишаване от права
22. Настаняване и изолация на лицата с мярка за неотклонение задържане под стража.
23. Права и задължения на задържаните с мярка за неотклонение.
24. Пробация