9. Диференцирано настаняване на осъдените по затвори, поправителни домове и трудово–поправителни общежития.

Разпределението на ЛС по затвори и поправителни домове е реализация на принципа за диференциран подход и е важна предпоставка за постигане на целите на наказанието.
Разпределението на осъдените по затворите и поправителните домове се извършва от прокурора, който привежда в изпълнение на вл. в сила присъда, а разпределението по общежитията се извършва от началника на затвора или поправ. дом. Разпределението на осъдените е по реда на ЗНН. Два пр/па:
1. Разпределение по вид на мястото за ЛС:
А / непълнолетни, изтърпява наказанието в поправителен дом – Бойчиновци , Сливен, / Не може да бъде настанен в затвор.
Б/ пълнолетните жени – изтърпяват наказанието в отделен затвор – Сливен.-
В/ чужденците без разрешение за постоянно пребиваване в РБ изтърпяват наказанието в затвори, поправителни домове, общежития определени със заповед на м-ра на правосъдието - затвора София.
Г/ рецидивистите изтърпяват наказанието в самостоятелни затвори и затворнически общежития от закрит тип.
За да е налице рецидив по чл. 158 ЗНН : - лицето да е осъждано 2 или повече пъти и за осъжданите да не се прилага чл. 23 – 25 НК .
-осъжданията да са умишлени престъпления;
- най малко две от осъжданията да са на ЛС – пенетенциар.рецидив ;
- лицето да е изтърпяло наказанието на ЛС поне веднъж.
Д/ Осъдените за първи път на ЛС до 5 за умишлени престъпления и осъдените за непредпазливи престъпления изтърпяват наказанието в затворнически общежития от ОТКРИТ ТИП.
е/ осъдените с добро поведение изтърпели най малко 6 м. от наказанието в затвор или затворническо общежитие от закрит тип и с остатък от наказанието не по голям от 5 год. могат да бъдат преместени в затворническо общежитие от ПРЕХОДЕН ТИП.
2. След решаването на въпроса в какъв вид затвор или общежитие трябва да изтърпи наказанието си осъденият се решава въпроса в какъв точно затвор или общежитие да се настани. Когато специализираните затвори са няколко се прилага пр/па че наказанието се изтърпява в най-близкия до постоянния адрес на осъдения затвор или попр. дом от съответния тип.
3. Преместване на осъдените от едно място за ЛС в друго.
- преместване в рамките на затвора или поправителен дом от един вид заведение в същия вид се извършва от началника на затвора или поправит. дом.
- преместване от един затвор или поправ. дом в друг – само по нареждане на М-вото на правосъдието когато важни причини налагат това.
ВИДОВЕ премествания :
1.Преместване от 1 затвор в друг затвор от същия вид;
2. преместване от поправ. дом в затвор - само след навършване на пълнолетие и ако няма разрешение от прокурора за оставянето му в поправит. дом за завършване на образованието му ;
3. преместване от затвор за рецидивисти в затвор за нерецидивисти - само в изключителни случай, ако са се поправили и няма опасност да оказват отрицателно влияние в/у др. затворници;
4. преместване на осъдените от общежития от преходен тип или открит в затвори и затворнически общежития от закрит тип - при грубо и системно нарушаване на установения ред, системно отклоняване от работа или оказване на отрицателно влияние в/у останалите / основания за изменение на режим в по строг/. За 1 нарушение може да се предприемат и двете мерки едновременно да се замени режима с по строг и да се премести осъдения в др. заведение.
Диференцирано настаняване на ЛС вътре в затворите и попр. домове.
Диференцираното настаняване разбираме настаняване в едно и също поделение или подделение на един затвор, по един и същ вид. Диференцирано настаняване на осъдените вътре в затворите, попр. домове, общежития е продължение на диференцията по затвори, поправ. дом . общежития. Неговите задачи са да спомогне за избягване отрицателното въздействие на затворническата среда, да даде възможност за диференциране на ограниченията и лишенията по отношение на отделни групи осъдени, да облекчи прилагането на средствата за поправително въздействие и с всичко това да доведе до повишаване на ефективността на изпълнението на наказанието ЛС.
Правна уредба: ЗИН
а / чл. – ЛС поставени на различен режим по възможност се настаняват в отделни помещения и се осигурява изолацията м/у тях. Поставените на спец.режим задължително се изолират от останалите.
Б/ чл. 191 – непълнолетните които са поставени на строг режим или са изтърпявали наказ.ЛС задължително се изолират от останалите.
В/ чл. 58 – младите пълнолетни които изтърпяват наказанието си в затвори и затвори общежития за възрастни по възможност се настаняват в отд. помещения и се организират в отделни производствени бригади и звена.
Г/ чл. 60 в затвор, поправ. дом могат да се обособяват изолирани отделения за ЛС страдащи от психични разстройства .
д/ Всички ЛС се разпределят по отряди в зависимост от правната или личностната им характеристика и обектите на които работят. Числеността на отрядите се определя в зависимост от типа на затвора или трудово – поправителното общежитие. Отрядите в попр. домове за непълнолетни са от 15 – 20 души. ЛС се разпределят по групи / отряди/ които се ръководят от инспектори по соц. дейност и възпитателна работа. / Лица с висше или др. подходящо образование / Е / затворниците от 1 отряд могат да бъдат разпределени в една или няколко производствени бригади и звена.
2. Приемане на новопостъпващи затворници – ЛС се приемат в затворите и попр. домове само въз основа на вл. в сила присъда и разпореждане за привеждането й в изпълнение. Обвиняемите и подсъдимите се приемат въз основа на определение за задържане под стража.
А/ При приемане в затвора ЛС се настаняват в приемно отделение, където престояват от 14 денонощия до 1 месец. Подлагат се на мед. преглед ,психологическо изследване и санитарна обработка, запознават се с правилата за вътрешен ред и с правата и задълженията им. ЛС , които трябва да изтърпят наказанието си в общежития от открит, полуоткри и преходен тип се приемат в съответния затвор и се настаняват в отделни приемни помещения , където престояват от14 денонощия до 1 мес. В срок до 5 дн. / а за ЛС по чл. 12 А всрок от 2 дни / новопостъпилите се приемат от ръководството на затвора , което след като ги изслуша и се запознае с всички документи и със заключението на психолог и лекар ги разпределя по отряди и определя вида и мястото на работата която ще изпълняват. В срок от 2 дн. за всеки новопостъпил се завежда лично досие. Вещите и ценностите които осъдения няма право да държи при себе си се изземват за което се съставя протокол в 3 екземпляра: един към вещите, един към досието и един се предава на ЛС. При постъпване на затворника се изпраща съответ.уведомителни писма – до военното окръжие, военноотчетното бюро, по местожителство на ЛС . На ЛС се дава възможност да уведоми близките си за постъпването му в затвора.
Новопостъпилите непълнолетни се приемат от началника на попр. дом ,психолога и лекаря. Те се настаняват в приемна от 10 – 14 денонощия. Запознават се с обстановката и реда, проучват се техн. личностни качества, криминална разарзеност, сем. положение, причини за извършеното престъпление.
Постъпващите за втори и последващ път непълнолетни се настаняват в отделни приемни помещения. Въз основа на заключение на лекаря, психолога и предложения на отрядния началник след изтичане срока на престоя в приемната непълнолетните се разпределят по отряди, раб. места и учебни звена.
В срок от 3 дн. след постъпването на непълнолетните за това се уведомяват родителите им или лицата които упражняват род. права, прокуратура, военното окръжие. Общ. съвет , наблюдателната комисия и детска педагогическа стая. По местоживеенето или съответната местна комисия за борба с/у противообществените прояви на малолетните и непълнолетните . В останалите отношения приемането на непълнолетните в поправителни домове не се различават от това в затворите.